วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รุกนโยบายมีลูกเพื่อชาติ-เพิ่มอัตราเกิดมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดเวทีจุฬาฯเสวนา ครั้งที่ 5 เรื่อง “ปฏิรูปสังคมสูงวัย สร้างเด็กเกิดใหม่ให้มีคุณภาพ” นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผช.ผอ.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โครงสร้างประชากรปัจจุบันคนพร้อมไม่ท้องแต่คนท้องไม่พร้อมมีเพิ่มขึ้นก่อเกิดปัญหาตามมา นอกจากนี้ สัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อัตราเจริญพันธุ์มีแนวโน้มต่ำกว่าระดับทดแทนถึง 2.1 ส่งผลต่อจำนวนแรงงานในอนาคตที่ลดลง แต่สัดส่วนการพึ่งพิงของผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้น ภาครัฐจึงพยายามส่งเสริมให้ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี กรมอนามัยได้ขับเคลื่อนนโยบายการมีลูกเพื่อชาติ ด้วยความสมัครใจและมีความพร้อม เพื่อดำรงไว้ซึ่งชาติพันธุ์

ด้าน รศ.ดร.วาสนา อิ่มเอม ผช.ผู้แทนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า การสร้างแรงจูงใจให้ผู้คนมีลูกเพิ่มจะไม่ได้ผลหากไม่ได้เกิดจากการสร้างทางเลือกและสภาพที่เอื้อให้บุคคลสามารถตัดสินใจเรื่องการมีครอบครัวและมีบุตร ต่อยอดการพัฒนาแนวคิดจากการส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ

ขณะที่ รศ.ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ทางเลือกการเพิ่มประชากรวัยแรงงาน สามารถทำได้โดยทดแทนด้วยแรงงานจากประเทศเพื่อน บ้าน หรือย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้าน การส่งเสริมการทำงานของผู้สูงอายุ และเพิ่มอัตราการเกิดอย่างมีคุณภาพควบคู่ไปกับการเพิ่มคุณภาพของประชากร.

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดเวทีจุฬาฯเสวนา ครั้งที่ 5 เรื่อง “ปฏิรูปสังคมสูงวัย สร้างเด็กเกิดใหม่ให้มีคุณภาพ” นพ.บุญฤทธิ์ สุขรัตน์ ผช.ผอ.สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า... 2 มี.ค. 2560 03:45 2 มี.ค. 2560 03:45 ไทยรัฐ