วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มท.-สปท.การศึกษา น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาการศึกษาท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สปท. น้อมนำศาสตร์พระราชาผ่านกลไกทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความยั่งยืน

เมื่อวันที่ 27 ก.พ.60 ที่กระทรวงมหาดไทย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ในการประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา และการพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา สปท. ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนกรมการปกครอง และผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ คณะกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สปท.ได้มีข้อหารือกับกระทรวงมหาดไทย ใน 4 ประเด็นสำคัญ คือ 1.การขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา โดยใช้กลไกทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม สืบสาน และน้อมนำมาเป็นแนวทาง การดำรงชีวิตด้วยการจัดทำหลักสูตรศาสตร์พระราชา และส่งเสริมการเรียนรู้ให้เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยเน้นการสร้างกลไกในระดับพื้นที่เป็นหลัก เช่น การสร้างแกนนำในระดับชุมชน การจัดทำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน การส่งเสริมอาชีพ และหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ นอกจากนี้ได้มีการจัดทำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งจะได้ขยายผลไปสู่ทุกกลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชน (Way of Life) ให้เกิดความยั่งยืน

2.การยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐานเดียวกัน ในปัจจุบันมีศูนย์เด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 20,000 แห่ง ด้วยการสร้างกลไกทำให้ศูนย์มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาสติปัญญาของเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งการพัฒนาดังกล่าวเริ่มต้นพัฒนาแม่และเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ตามแนวคิด "เก่งก่อนเกิด" โดยบูรณาการร่วมกับ 10 กระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งสรุปตัวอย่างผลการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กใน สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีคุณภาพ (Best Practice) เพื่อขยายผลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3.การส่งเสริมบทบาทของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด(กศจ.) โดยให้เพิ่มผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่ปรึกษาในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะนำไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

4.การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะได้รวบรวมประมวลความคิดเห็นและข้อหารือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเรื่องปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือกับคณะกรรมาธิการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สปท.ในโอกาสต่อไป

ทั้งนี้จากการประชุมดังกล่าว รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้เน้นย้ำว่า กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา และการพัฒนาด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายรัฐบาลและแผนการปฏิรูปประเทศผ่านกลไกในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประชุมหารือในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่กระทรวงมหาดไทยจะได้ร่วมกับคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สปท.ต่อยอดการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ให้กับประชาชนทุกช่วงวัย ให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตต่อไป

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา สปท. น้อมนำศาสตร์พระราชาผ่านกลไกทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดความยั่งยืน 27 ก.พ. 2560 19:31 27 ก.พ. 2560 22:08 ไทยรัฐ