วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ย้ำผู้ตรวจวธ.ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมจังหวัด

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้ผู้ตรวจราชการ วธ.ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นใหม่ทุกคนในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 ให้ยึดนโยบายของนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรมที่กำหนดให้ผู้ตรวจราชการเป็นผู้ขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล คือ 1.ตรวจราชการแบบบูรณาการกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีอย่างใกล้ชิด 2.ทำงานภายใต้คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง (ป.ย.ป.) และ 3.เป็นตัวแทน วธ.เข้าเป็นคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาคของคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ทั้งนี้ กำหนดให้คณะทำงานพิจารณาโครงการตามแผนพัฒนาภาค แบ่งเป็น 6 คณะ คณะละ 1 ภาค ได้แก่ ภาคเหนือ 17 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคกลาง 19 จังหวัด ภาคตะวันออก 6 จังหวัด ภาคใต้ 9 จังหวัด และภาคใต้ชายแดน 5 จังหวัด

“ได้เน้นย้ำให้ผู้ตรวจราชการเป็นพี่เลี้ยงให้กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั่วประเทศ ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลงานด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด ขับเคลื่อนงานชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ประชาชนเน้นหลัก 3 ด้าน คือ ศาสนา เศรษฐกิจพอเพียง และดำรงชีวิตตามวิถีความเป็นไทย ขับเคลื่อนโครงการฝากไทย ต่อยอดชุมชนคุณธรรมต้นแบบ นำความรู้ภูมิปัญญามาผลิตสินค้าของชุมชนจำหน่ายสร้างรายได้” นายกฤษศญพงษ์กล่าว.

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้ผู้ตรวจราชการ วธ.ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นใหม่ทุกคนในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2560 27 ก.พ. 2560 04:06 27 ก.พ. 2560 04:07 ไทยรัฐ