วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ขับเคลื่อน ร.ร.คุณธรรม

ขับเคลื่อน ร.ร.คุณธรรม

โดย ซี.12
27 ก.พ. 2560 05:01 น.
  • Share:

การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณธรรม เป็นภารกิจอันสำคัญยิ่งของกระทรวงศึกษาธิการ

จึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ามารับผิดชอบเรื่องนี้เต็มตัว

มีการกำหนดกรอบของโรงเรียนคุณธรรมที่เน้นให้ความสำคัญในเรื่องการสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามพระราชประสงค์ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

การเสริมสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมในรอบรั้วสถานศึกษา การก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์ การใช้ภาษาต่างประเทศที่มีความไพเราะถูกต้อง ความกตัญญูกตเวทิตา ความซื่อสัตย์สุจริต

ประการสำคัญคือคุณภาพและปริมาณที่จะต้องพัฒนาควบคู่กันไป ไม่ทิ้งห่างกันจนอย่างหนึ่งอย่างใดตามไม่ทัน

ซึ่งเรื่องนี้จะรวมไปถึงการจัดสรรทุนโอโดสซึ่งถือเป็นทุนการศึกษาของรัฐบาล หรืออาจเรียกว่าทุนเล่าเรียนหลวงที่จะไม่ส่งลูกหลานไปให้ประสบความโดดเดี่ยวเคว้งคว้างในต่างแดนแล้วบางคนไม่ประสบผลสำเร็จ แต่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสมจริงๆก่อนการเดินทาง ซึ่งรวมไปถึงความสมัครใจที่อาจจะศึกษาต่อ ณ สถานศึกษาในประเทศที่ ปัจจุบันมีหลักสูตรนานาชาติและการต่างประเทศที่ไม่แพ้จากการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ทั้งนี้ ย่อมขึ้นอยู่กับความพร้อมมากหรือน้อยเพียงใดอย่างไรของลูกหลานนักเรียน

ม.ล.ปนัดดา คาดว่าโครงการโรงเรียนคุณธรรมจะเกิดขึ้นเป็นผลสัมฤทธิ์ทางตัวชี้วัดได้ในแต่ละปีการศึกษา 10,000 แห่ง และครอบคลุมได้ 30,000 แห่งในปีการศึกษา 2560

ทั้งนี้ จะได้ขอให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการออกตรวจและติดตามประเมินผลร่วมกับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานครและขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยกับสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เพิ่มประเด็นเป็นวาระสำคัญในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ กศจ. และผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีอีกทางหนึ่ง เพื่อประสานราชการในการปฏิบัติภาระหน้าที่เรื่องการแก้ไขปัญหาสังคมและการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด

รัฐมนตรีที่ทำงานในสายสังคมแม้จะไม่มีเรื่องราวฉูดฉาดบาดตาเป็นข่าวดังในโลกของการสื่อสาร แต่ผลงานในระยะยาวคือการปลูกฝังโลกอนาคตในกำมือเยาวชนรุ่นต่อไป

“ซี.12”

หมายเหตุ มีเรื่องราวแจ้งมาจากสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.ให้ทราบว่าการฝึกอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืนที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้นั้น กำหนดรับสมัครวันสุดท้าย 28 กุมภาพันธ์ 2560 วันพรุ่งนี้แล้วเป็นหลักสูตรสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาครัฐและเอกชนในระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไป มีการอบรม ทุกวันพฤหัสบดี–ศุกร์ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม–30 มิถุนายน 2560 ติดต่อที่สถาบันฯ โทร.0–2141–9021 และ 09–8624–1559.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้