วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'นิด้าโพล' เผยคนไทย พอใจการทำงาน รบ. 'บิ๊กตู่' ลดลง

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจ "2 ปี 6 เดือน รบ.บิ๊กตู่" พบการทำงาน "อุดมการณ์-การตัดสินใจ-การแก้ปัญหา" ลดลง เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว แต่มีภาวะผู้นำทาง ปชต.เพิ่มขึ้น ด้าน รมต.ที่คนพอใจการทำงานมากสุดคือ "รมว.ท่องเที่ยวฯ"

เมื่อวันที่ 26 ก.พ.60 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง "2 ปี 6 เดือน ของนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา" ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 20-24 ก.พ.2560 จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการทำงานของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี เมื่อถามถึงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำรงตำแหน่ง พบว่า ประชาชน ร้อยละ 34.96 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ดีมาก ร้อยละ 48.32 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ค่อนข้างดี ขณะที่ร้อยละ 7.60 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ค่อยดี และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือน ส.ค.2559 พบว่า เมื่อรวมสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่าทำงานได้ค่อนข้างดีและดีมาก พบว่า มีสัดส่วนลดลง  

เมื่อถามถึงด้านอุดมการณ์ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 82.40 ระบุว่า มีอุดมการณ์และความตั้งใจทำงานเพื่อชาติและประชาชน รองลงมาร้อยละ 12.16 ระบุว่า ไม่มีอุดมการณ์ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือน ส.ค.2559 พบว่า มีสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่า มีอุดมการณ์ลดลง

ด้านความกล้าตัดสินใจ ร้อยละ 84.48 ระบุว่า มีความกล้าตัดสินใจ ในประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่สำคัญ ขณะที่ร้อยละ 10.08 ระบุว่า ไม่มีความกล้าตัดสินใจในประเด็นทางการเมืองและการบริหารที่สำคัญ และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือน ส.ค.2559 พบว่า มีสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่า มีความกล้าตัดสินใจลดลง

ด้านบุคลิกภาพผู้นำของ พล.อ.ประยุทธ์ ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 65.44 ระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นำแบบทหาร และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจในเดือน ส.ค. 2559 พบว่า มีสัดส่วนของผู้ที่ระบุว่ามีบุคลิกภาพผู้นำแบบทหาร และระบุว่า มีบุคลิกภาพผู้นำแบบประชาธิปไตยต่างมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

ด้านประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศ ร้อยละ 78.88 ระบุว่า มีประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศ ซึ่งครั้งนี้มีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงกว่าปีที่แล้ว ด้านความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการทำงาน ร้อยละ 67.36 ระบุว่า การทำงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ขณะที่ร้อยละ 16.96 ระบุว่า การทำงานไม่มีความโปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้  

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความประทับใจในการทำงานของคณะรัฐมนตรี 5 อันดับแรก พบว่า อันดับ 1 ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 55.92 ระบุว่า ประทับใจในการทำงานของ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา อันดับ 2 ร้อยละ 54.48 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อันดับ 3 ร้อยละ 54.16 ระบุว่า เป็น พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย อันดับ 4 ร้อยละ 53.76 ระบุว่าเป็น นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และอันดับ 5 ร้อยละ 53.20 ระบุว่าเป็น นายปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข

"นิด้าโพล" เผยผลสำรวจ "2 ปี 6 เดือน รบ.บิ๊กตู่" พบการทำงาน "อุดมการณ์-การตัดสินใจ-การแก้ปัญหา" ลดลง เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว แต่มีภาวะผู้นำทาง ปชต.เพิ่มขึ้น ด้าน รมต.ที่คนพอใจการทำงานมากสุดคือ "รมว.ท่องเที่ยวฯ" 26 ก.พ. 2560 14:00 26 ก.พ. 2560 15:39 ไทยรัฐ