วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สาธารณภัย

สาธารณภัย

  • Share:

www.disaster.go.th เป็นเว็บไซต์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติของประเทศไทย ทั้งก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย ให้มีมาตรฐาน รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ทุกภาคส่วน

เกี่ยวกับกรม ความเป็นมากรม ปภ. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ ผู้บริหาร แผนงานและงบประมาณ กฎหมาย บริการข้อมูล ระบบฐานข้อมูลสาธารณภัย สื่อการเรียนรู้สารสนเทศภูมิศาสตร์ วารสาร ปภ. และนอกจากนี้ใน หน้าหลัก ยังมีเมนู สรุปสาธารณภัย ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ ข่าวสาธารณภัยประจำวัน ฯลฯ...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้