วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"เขื่อนภูมิพล เขื่อนพระราชา"

ทัศนียภาพบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล.

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพด้านวิศวกรรม ในการพัฒนาแหล่งน้ำ เขื่อน และพลังงาน ที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ควบคู่กับการอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อม ที่สร้างประโยชน์สุขให้ประชาชนและสร้างความเจริญให้กับประเทศชาติ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จัดทำโครงการ “กฟผ.น้อมสืบสานปณิธานของพ่อ ชวนชาวไทยร่วมสานต่อ 9 พระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

9 พระราชปณิธาน ที่ กฟผ.ได้น้อมนำมาเป็นหลักในการจัดทำโครงการต่างๆ ได้แก่ พระราชปณิธานด้านการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ด้านการประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการดูแลรักษาป่าและน้ำ ด้านความพอเพียงและการเอาชนะความยากจน ด้านการดูแลชาวนา ด้านการศึกษา ด้านการประหยัด ด้านการเสียสละและการให้ทานและพระราชปณิธานด้านการส่งเสริมให้เป็นคนดี

ภายใต้โครงการหลัก มีโครงการย่อยๆมากมายหลายโครงการ ส่วนหนึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้ว และมีหลายโครงการที่จะทำในปีนี้และทำต่อเนื่องไปโดยตลอด

เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา ผมได้มอบหมายให้ คุณยอดมนู ภมรมนตรี และทีมงานรายการครอบจักรวาล เดินทางไปถ่ายทำรายการที่ เขื่อนภูมิพล เกี่ยวกับกิจกรรมใน โครงการ “ตามรอยเขื่อนพระราชา” ซึ่งเป็นโครงการย่อยโครงการหนึ่งในการสืบสานพระราชปณิธานด้านการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

คุณธนรัชต์ ภุมมะกสิกร ผู้ช่วยผู้ว่าการโรงไฟฟ้าพลังน้ำ กฟผ. ได้ให้ข้อมูลว่า เขื่อนภูมิพลนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการบริหารจัดการน้ำในประเทศไทย ทำให้ประชาชนได้มีน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร การชลประทาน เพื่อการอุปโภคและบริโภค ได้มีไฟฟ้าเพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่อุตสาห-กรรม ทำให้ชาวบ้านได้มีอาชีพด้านการเกษตร การประมง การท่องเที่ยว และในด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อมีเขื่อนแล้วก็มีการดูแลรักษาป่าต้นน้ำอย่างต่อเนื่อง

“เขื่อนภูมิพล” เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทย สร้างปิดกั้นลำน้ำปิงที่บริเวณเขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2496 เดิมชื่อ “เขื่อนยันฮี” พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสนพระทัยนับแต่เริ่มดำเนินการก่อสร้าง และได้พระราชทานพระ ปรมาภิไธยให้เป็นชื่อเขื่อนว่า “เขื่อนภูมิพล” เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2500

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2504 และเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2507

เขื่อนภูมิพล มีลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตรูปโค้ง รัศมีความโค้ง 250 เมตร สูง 154 เมตร ยาว 486 เมตร ความกว้างของสันเขื่อน 6 เมตร อ่างเก็บน้ำสามารถรองรับน้ำได้สูงสุด 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตร
นอกจากเป็นแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อการชล-ประทานและผลิตกระแสไฟฟ้า เขื่อนภูมิพล

ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดตาก ภายในบริเวณเขื่อนมีทัศนียภาพสวยงาม ทั้งในส่วนที่เป็นอ่างเก็บน้ำ และพื้นที่โดยรอบ มีสวนดอกไม้สวยงาม มีต้นไม้ยืนต้นที่พระบรมวงศานุวงศ์ทรงปลูก ได้แก่ ต้นสัก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปลูก ต้นราชพฤกษ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ทรงปลูก เมื่อปี พ.ศ.2513 ต้นสัก สมเด็จพระเจ้า อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงปลูก เมื่อปี พ.ศ.2511

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้จัดแสดง นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ณ อาคารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ

อาคารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ (อาคารเรือนไม้) เคยเป็นที่ประทับทรงงานและประทับแรมของ พระ บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ปัจจุบันได้นำพระบรมฉายาลักษณ์ และของใช้ส่วนพระองค์มาจัดแสดงให้ผู้สนใจได้ชม

อาคารเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2542 มีการจัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวการก่อสร้างเขื่อนภูมิพล พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำการเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระบรม วงศานุวงศ์ พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

และยังมี นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งได้จัดขึ้นในงาน “รวมใจภักดิ์ รักพ่อ สานต่อปณิธาน” รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โครงการพระราชดำริ นิทรรศการเกี่ยวกับพระราชดำรัส พลังงานทดแทน ฝายชะลอน้ำ การจำลองวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โครงการชีววิถี ซึ่งนิทรรศการเหล่านี้จะจัดแสดงต่อเนื่องไปตลอดหนึ่งปี ประชาชนที่เดินทางไปเที่ยวชมเขื่อนภูมิพลสามารถเข้าไปชมนิทรรศการเพื่อเก็บเกี่ยวความรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

ในการไปถ่ายทำรายการครอบจักรวาลครั้งนี้ หลังจากชมนิทรรศการแล้ว ทีมงานรายการครอบจักรวาลยังได้ไปร่วมสร้างฝายชะลอน้ำในป่าชุมชน บ้านท่าปุยตก ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก เป็นหนึ่งในโครงการสืบสานพระราชปณิธานด้านการดูแลรักษาป่าและน้ำ ซึ่งทางเขื่อนภูมิพลได้ปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติตั้งแต่ปี พ.ศ.2536 และเริ่มสร้างฝายชะลอน้ำ เมื่อปี พ.ศ.2539

ฝายชะลอน้ำ มีความสำคัญในการช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้ป่า ทำให้ดินอุ้มน้ำไว้ เมื่อถึงฤดูฝน น้ำป่าไหลหลากลงมาจากภูเขา จะพาตะกอนดินมาด้วย หากไม่มีฝายคอยกั้นไว้ ตะกอนจะถูกน้ำพัดพาลงไปในแม่น้ำ ทำให้แม่น้ำตื้นเขิน แต่ถ้าช่วยกันสร้างฝายชะลอน้ำไว้ ตะกอนที่มากับน้ำจะติดอยู่บริเวณหน้าฝาย นอกจากจะช่วยให้แม่น้ำไม่ตื้นเขิน ยังทำให้ป่ามีความอุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านท่าปุยตกให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการปลูกป่า ดูแลป่าและสร้างฝายชะลอน้ำ เป็นต้นแบบที่ดี ทำให้ชุมชนใกล้เคียงร่วมกันดูแลป่าด้วย นับว่าเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งที่ได้อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

คุณกรศิษฏ์ ภัคโชตานนท์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “กฟผ.มีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสมอมา ด้วยพระปรีชาสามารถที่หลากหลายนำมาซึ่งความสว่างไสวและความเจริญให้กับประเทศ ตลอดจนสร้างความผาสุกต่อพสกนิกร กฟผ.จึงขอน้อมดำเนินงานตามพระราชปณิธาน เพื่อสานต่อและเผยแพร่พระเกียรติคุณสืบไป”

ท้ายนี้ ผมขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทุกคนร่วมสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมนำแนวพระราชดำริของพระองค์ท่านมาใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อความผาสุกที่ยั่งยืนของตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติสืบไป.

ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์

25 ก.พ. 2560 13:05 25 ก.พ. 2560 13:41 ไทยรัฐ