วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ จัดสมโภช นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ยิ่งใหญ่

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย จัดงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี พ.ศ.2560 อย่างยิ่งใหญ่

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ในดินแดนปรินิพพาน อินเดีย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดทั้งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระราชทานพานพุ่ม ของเครื่องสักการบูชา ในพิธีสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี พ.ศ.2560

สำหรับงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เป็นความร่วมมือระหว่างประชาชนชาวไทย นำโดย วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ และประชาชนชาวอินเดีย นำโดยรัฐบาลรัฐอุตตรประเทศ เพื่อให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้เกิดการตระหนักรู้ถึงพระธรรมคำสอนของพระศาสดา ที่ทรงแสดงไว้จนถึงวันเสด็จดับขันธปรินิพพาน

งานนี้ได้มีพิธีสำคัญตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ ด้วยการอันเชิญยอดพระธาตุ ณ พระเจดีย์พระมหาธาตุเฉลิมราชย์ศรัทธา โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยพระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตไทย ประเทศอินเดีย- เนปาล พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ คณะพระเถรานุเถระจากหลายประเทศ คณะพระธรรมทูต และพระสงฆ์ที่ปฏิบัติศาสนกิจธรรมยาตรา กว่า 500 รูป พร้อมทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและอินเดีย กว่า 2,000 คนร่วมพิธีดังกล่าว พร้อมขบวนอันเชิญเครื่องสักการะพระราชทาน ที่ยาวกว่า 30 ขบวน

โดยพระธรรมโพธิวงศ์ กล่าวว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระมหาเจดีย์ขึ้น ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อันเป็นสังเวชนียสถานที่เสด็จปรินิพพาน สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธ และแบ่งแจกพระบรมสารีริกธาตุให้พระราชา 8 พระนคร นับเป็นมหามงคลที่พุทธบริษัทชาวไทยทั่วโลกได้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ และเส้นพระเจ้า ประดิษฐาน ณ พระมหาเจดีย์พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา ในทุกปีที่ผ่านมาวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประชาชนชาวไทยและอินเดีย พร้อมใจกันจัดงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งสองแผ่นดินได้ตระหนักรู้ รำลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดา ที่ทรงแสดงไว้จนถึงวันเสด็จดับขันธปรินิพพาน ณ เมืองกุสินาราแห่งนี้

สำหรับในวันที่ 24 ก.พ. พิธีสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา 07.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ณ มหาปรินิพพานสถูป สถานที่พระพุทธองค์ได้ละสังขารเสด็จดับขันธ์ โดยขบวนได้อัญเชิญพระพุทธรูปปางปรินิพพาน บุษบกยอดพระธาตุ นำ้พระพุทธมนต์ และพานพุ่ม เครื่องราชสักการะพระราชทาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระบรมวงศานุวงศ์ และสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก นำโดย พระธรรมโพธิวงศ์ อัญเชิญพระไตรปิฎก พระธรรมทูต และพระธรรมยาตรา ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวไทยและอินเดีย ร่วมขบวนกว่าอีก 2,500 รูป/คน เคลื่อนขบวนจำลองดังเช่นเมื่อครั้งพุทธกาลไปยังมกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า พิธีดังกล่าวนี้ ได้รับเมตตาจากสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เป็นประธานในพิธี อัญเชิญเครื่องสักการบูชา และนำ้สรงพระราชทาน รดลง ณ สถูปมกุฏพันธนเจดีย์ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี.

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย จัดงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี พ.ศ.2560 อย่างยิ่งใหญ่ 24 ก.พ. 2560 20:49 24 ก.พ. 2560 21:03 ไทยรัฐ