วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ก.วิทย์ฯ ผนึกพันธมิตร จัด AGBIO 2017 โชว์สุดยอดเทคโนโลยีเกษตร-อาหาร

ก.วิทย์ฯ สวทช. ผนึกพันธมิตรจัดงาน แอ็กไบโอ (AGBIO) 2017 โชว์สุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตร-อาหาร หนุนไทยแลนด์ 4.0 ระหว่าง 27 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2560 ที่ไบเทคฯ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แถลงจัดการประชุมและแสดงนิทรรศการเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร (International Conference Sustainable Agriculture and Bioeconomy 2017 : AGBIO2017) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความก้าวหน้าด้านเกษตรสมัยใหม่ และพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy) ที่มีมูลค่าสูง ให้เป็นการผลิตที่ยั่งยืน (Sustainable Agriculture) นำมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเศรษฐกิจชีวภาพที่เป็นจุดแข็งของประเทศไทยอย่างแท้จริง สนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธาน 

ดร.อรรชกา กล่าวว่า ประเทศไทยมีโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพได้มากเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ ที่ชูนโยบายด้านนี้ เช่น สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป จีน และมาเลเซีย เนื่องจากมีความพร้อมด้านผลผลิตทางการเกษตร และความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นฐานสำคัญของเศรษฐกิจชีวภาพไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความสำคัญและสนับสนุนการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาให้ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 ก้าวพ้นประเทศกับดักรายได้ปานกลาง ซึ่งหน่วยงานภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มีการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาพัฒนาต่อยอดสู่การทำการเกษตรสมัยใหม่ เช่น การพัฒนาพันธุ์พืชให้มีลักษณะดีเด่นตามความต้องการของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ พันธุ์อ้อยต้านทานโรคแมลงที่ให้ผลผลิตน้ำตาลสูง หรือพันธุ์มันสำปะหลังที่ให้ผลผลิตแป้งสูง ตลอดจนการพัฒนาใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และเอนไซม์จากจุลินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตรให้เป็นสารชีวภาพมูลค่าสูง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมพลังงานชีวภาพและเคมีชีวภาพ

"จุดแข็งของประเทศไทยด้านความหลากหลายทางชีวภาพและความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ทำให้ไทยมีศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน เช่นเดียวกับประเทศฟินแลนด์ แคนาดา ที่ต่างเห็นโอกาสและกำหนดให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศ ดังนั้นประเทศไทยมีศักยภาพและโอกาสในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ โดยใช้จุดแข็งที่มีอยู่ ได้แก่ ความพร้อมของวัตถุดิบทางการเกษตร ความหลากหลายทางชีวภาพ และความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พร้อมต่อยอดสู่การนำไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้การเติบโตของเศรษฐกิจชีวภาพอย่างยั่งยืนนั้น ต้องประกอบด้วยฐานความรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมกัน เพื่อสร้างและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก" ด้าน ดร.มรกต ตันติเจริญ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า สถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร สวทช. ได้ร่วมกับพันธมิตร อาทิ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย กองทุนการศึกษายั่งยืน มูลนิธิสวิตาสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย และ China-ASEAN Technology Transfer Center (CATTC) จัดงาน AgBio 2017 เพื่อใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เจรจาทางด้านธุรกิจให้เกิดโอกาสทางการค้าและการลงทุน ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ความก้าวหน้าด้านเกษตรสมัยใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการวิจัย พัฒนา ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ตามแนวทางประชารัฐ (ภาครัฐ เอกชน ประชาชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ฯลฯ) ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ

สำหรับภายในงาน มีหัวข้อการประชุมและสัมมนาที่น่าสนใจจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลก พร้อมตัวอย่างความสำเร็จจากนานาประเทศ ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านเกษตรและอาหาร ได้ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (บางนา) ทั้งนี้ภายในงานจะมีตัวอย่างนวัตกรรมอาหารและเกษตรจำนวนมาก รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมการเกษตรยุคใหม่ รวมทั้งมีการแจกต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์ให้กับผู้ร่วมงานฟรี

ก.วิทย์ฯ สวทช. ผนึกพันธมิตรจัดงาน แอ็กไบโอ (AGBIO) 2017 โชว์สุดยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตร-อาหาร หนุนไทยแลนด์ 4.0 ระหว่าง 27 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2560 ที่ไบเทคฯ 24 ก.พ. 2560 18:05 24 ก.พ. 2560 18:23 ไทยรัฐ