วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ป.ป.ช.ประกาศให้ 'ผู้ว่าฯ ธปท.-เลขาฯ ก.ล.ต.' ยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผย ประกาศ ป.ป.ช. กำหนดให้ "ผู้ว่าฯ แบงก์ชาติ-เลขาธิการ ก.ล.ต." ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนี้สิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 ก.พ.60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องกำหนดตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ระบุว่า ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 4 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กําหนดนิยามคําว่า “ผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง” หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กําหนดตําแหน่งตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องกําหนดตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารหน่วยงานอื่นของรัฐให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2555 โดยที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เห็นสมควรกําหนดตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่นของรัฐให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงเพิ่มเติม

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ประกอบมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงออกประกาศ ดังนี้ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็น 3. และ 4. ของประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กําหนดตําแหน่งกรรมการและผู้บริหารหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้เป็นผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูง ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555“3. ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย 4. เลขาธิการคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”


ประกาศ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ลงนามโดย พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ด้าน นายสรรเสริญ พลเจียก เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวว่า เจตนากำหนดเพิ่มเติมดังกล่าวเพื่อให้ทั้ง 2 ตำแหน่ง มีหน้าที่ในการยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ซึ่งก่อนหน้านี้ทั้งสองตำแหน่งไม่มีการยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน เพราะเดิมยังไม่ชัดเจนว่าทั้งสองหน่วยงานนั้น เป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่ จึงเป็นการกำหนดให้ชัดเจนเท่านั้น

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผย ประกาศ ป.ป.ช. กำหนดให้ "ผู้ว่าฯ แบงก์ชาติ-เลขาธิการ ก.ล.ต." ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินหนี้สิน 24 ก.พ. 2560 18:02 24 ก.พ. 2560 21:01 ไทยรัฐ