วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โละบอร์ด-ผู้ว่า ล้างบาง‘รฟท.’

เจอดีม.44 ‘คมนาคม’ แฉประมูลทางคู่ล่าช้า

นายกฯ ใช้ ม.44 ล้างบางการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เด้งทั้งบอร์ดและผู้ว่าการ รฟท. ด้าน “อาคม” เผยสาเหตุเด้ง “วุฒิชาติ” นั่งสำนักนายกฯ เหตุเพราะประมูลทางคู่ 5 เส้น ล่าช้า และต้องการให้ประมูลโครงสร้างพื้นฐานรถไฟทางคู่กว่า 9 เส้นทาง มูลค่ากว่า 3.9 แสนล้านบาท ปีนี้โปร่งใสในการนำงบประมาณมาใช้มากที่สุด

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ปลดผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยผู้สื่อข่าวรายงานเมื่อช่วงบ่ายวันที่ 23 ก.พ. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2560 เรื่อง การปรับปรุงการบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปประเทศ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 หัวหน้า คสช. โดยความเห็นชอบของ คสช. จึงมีคำสั่ ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 ให้คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้ มีผลใช้บังคับพ้นจากตำแหน่ง และให้งดการใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา 24 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ.2494 และให้คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทยประกอบด้วยบุคคลตามข้อ 2 ของคำสั่งนี้จนกว่านายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้า คสช.จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ข้อ 2 ให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย 1.นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ เป็นประธานกรรมการ 2.นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ เป็นกรรมการ 3.นายบวร วงศ์สินอุดม เป็นกรรมการ 4.นายปิติ ตัณฑเกษม เป็นกรรมการ 5.พล.ร.อ.ทวีชัย บุญอนันต์ เป็นกรรมการ 6.น.อ.ธนากร พีระพันธุ์ เป็นกรรมการ 7.นางอัญชลี เต็งประทีป เป็นกรรมการ 8.นายอานนท์ เหลือง–บริบูรณ์ เป็นกรรมการ 9.นายอำนวย ปรีมนวงศ์ เป็นกรรมการ ข้อ 3 ให้ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่คำสั่งนี้มีผลใช้บังคับ พ้นจากตำแหน่งให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 68/2559 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐ และการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 16 พ.ย.2559 จนกว่านายกฯ จะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ข้อ 4 ให้นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยอีกตำแหน่งหนึ่ง จนกว่านายกรัฐมนตรีจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ข้อ 5 ในกรณีเห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้ คสช.แก้ไขเปลี่ยนแปลงตามคำสั่งนี้ได้ สั่ง ณ วันที่ 23 ก.พ.2560

สำหรับรายชื่อบอร์ดรถไฟชุดเก่า ประกอบไปด้วย 1.นายคณิศ แสงสุพรรณ 2.นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ 3.รองศาสตราจารย์ธัชวรรณ กนิษฐ์พงศ์ 4.นางอัญชลี เต็งประทีป 5.นายอำนวย ปรีมนวงศ์ 6.นายบวร วงศ์สินอุดม เท่ากับว่า ในบอร์ดชุดใหม่ ยังมีคนจากบอร์ดเก่าคงอยู่ 4 คน ได้แก่ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ นางอัญชลี เต็งประทีป นายอำนวย ปรีมนวงศ์ และนายบวร วงศ์สินอุดม

จากนั้นเวลา 16.30 น. ที่กระทรวงคมนาคม นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คมนาคม ได้เปิดแถลงข่าวด่วน ถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งให้นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ โดยให้ไปดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีว่า ตามคำสั่งดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ มีการปรับปรุงบอร์ดของการรถไฟแห่งประเทศไทยใหม่บางส่วน และให้นายวุฒิชาติมาปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักนายกฯ โดยกล่าวถึงสาเหตุเปลี่ยนแปลงบอร์ดเนื่องจาก ขณะนี้เป็นช่วงที่โครงการก่อสร้างของ รฟท.เริ่มเข้าสู่ขบวนการปฏิบัติ และประกวดราคา ซึ่งปีนี้มีงานมากถึง 9 โครงการ เช่น โครงการรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง รถไฟความเร็วสูง เป็นต้น ดังนั้นจำเป็นต้องปรับปรุงบอร์ด รฟท. ให้มีบุคลากรที่หลากหลายเข้ามาช่วยทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลโครงการ นอกจากนี้ โครงการที่ผ่านความเห็นชอบไปแล้วหลายโครงการยังก็อยู่ระหว่างการปฏิบัติ จึงต้องการให้บอร์ดเข้ามากำกับการทำงานของ รฟท.ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของ รฟท.ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งต้องให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเข้าสู่การปฏิบัติได้ ซึ่งที่ผ่านมาโครงการรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง ก็ล่าช้ามาระยะหนึ่งแล้ว คงถึงเวลาที่จะต้องเร่งรัดให้เป็นไปตามเป้าหมาย

นายอาคมยังกล่าวถึงสาเหตุที่ต้องปรับเปลี่ยนตัวผู้ว่าการ รฟท.นั้น เนื่องจากขณะนี้ปริมาณงานของ รฟท. มีมาก ต้องให้บอร์ดลงมาช่วยกำกับดูแลให้งานเป็นไปตามเป้าหมายมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาโครงการทางคู่ 5 เส้นทาง เกิดความล่าช้ามานานหลายเดือน โดยกรรมการคัดเลือกแจ้งว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประมูล ส่วนโครงการที่ดำเนินการไปแล้ว เช่น ทางคู่ เส้นทางจิระ-ขอนแก่น พบปัญหาการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าเส้นทางโครง การนั้นสร้างปัญหาลากผ่านหมู่บ้านทำให้หมู่บ้านแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ นายพิชิต อัคราทิตย์ รมช.คมนาคม ต้องลงไปแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า สาเหตุเกิดจากประเด็นความไม่โปรงใสในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ นายอาคมตอบว่า น่าจะเกี่ยวข้องกับทุกมิติ ทั้งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งนโยบายของรัฐบาลต้องการให้เกิดความโปร่งใส และรอบคอบ ในเรื่องของการประกวด ราคา ประกอบกับในปี 60 นี้ จะมีโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่จะต้องประมูลทยอยเข้ามาอีกจำนวนมาก โดยปีนี้จะมี 9 โครงการ มูลค่ากว่า 3.9 แสนล้านบาท ซึ่งจะต้องให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการของรถไฟที่ใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก ที่ผ่านมาผู้ว่าการ รฟท.ทำงานได้ในระดับหนึ่ง แต่เราต้องการให้บอร์ดและตัวผู้ว่าการรถไฟลงไปดูแลงานให้ใกล้ชิดมากขึ้น และไม่มีนอกมีใน เพราะขณะนี้โครงการมีจำนวนมาก เราต้องการความมั่นใจในการใช้งบประมาณแผ่นดิน ให้มีความโปร่งใส จึงให้บอร์ดเข้ามาทำงานหรือทำหน้าที่รักษาการแทนผู้ว่าการ รฟท.เชื่อว่าการแต่งตั้งรักษาการผู้ว่าการ รฟท.จะไม่ทำให้งานล่าช้ากว่าเดิม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง ระยะทางรวม 668 กิโลเมตร มีมูลค่ารวม 9.58 หมื่นล้านบาท เดิมคณะกรรมการประกวดราคาเตรียมจะประกาศรายชื่อเอกชนที่ผ่านคุณสมบัติในวันที่ 20 ก.พ. แต่ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดย รฟท.ระบุว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ สำหรับรถไฟ 5 เส้นทาง ได้แก่ 1.เส้นทางนครปฐม-หัวหิน ระยะทาง 169 กิโลเมตร วงเงิน 1.9 หมื่นล้านบาท 2.เส้นทางลพบุรี-ปากน้ำโพ ระยะทาง 116 กิโลเมตร วงเงิน 2.3 หมื่นล้านบาท 3.เส้นทางมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ 132 กิโลเมตร วงเงิน 2.8 หมื่นล้านบาท 4.เส้นทางหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ ระยะทาง 84 กิโลเมตร วงเงิน 9.8 พันล้านบาท และ 5.เส้นทางประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ระยะทาง 167 กิโลเมตร วงเงิน 1.6 หมื่นล้านบาท

ต่อมาเวลา 17.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีคำสั่งมาตรา 44 หัวหน้า คสช.ให้นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) พ้นจากตำแหน่งว่า ถ้าถามจริงๆต้องตอบว่าไม่ทราบสาเหตุ แต่คงมีปัญหาบางอย่าง ต้องเอาท่านออกมาก่อน แล้วค่อยดูใหม่ว่าจะจัดการอย่างไร โดยขณะนี้ยังไม่มีการสอบสวนหรืออะไร และไม่ได้บอกว่าผิด ส่วนกรณีข่าวมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อหัวรถจักรนั้น เรื่องนี้ตนไม่รู้ ไม่กล้าตอบ แต่ถ้าให้เดาตนว่าไม่ใช่ เหตุที่ไม่ใช่ไม่เห็นมีใครพูด และได้มีการเคลียร์กันแล้วไม่ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบตรงนี้

นายกฯ ใช้ ม.44 ล้างบางการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เด้งทั้งบอร์ดและผู้ว่าการ รฟท. ด้าน “อาคม” เผยสาเหตุเด้ง “วุฒิชาติ” นั่งสำนักนายกฯ เหตุเพราะประมูลทางคู่ 5 เส้น ล่าช้า... 24 ก.พ. 2560 08:20 24 ก.พ. 2560 08:20 ไทยรัฐ