วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
"บิ๊กตู่" สั่ง สศช.ตั้งรับสังคมสูงอายุ

"บิ๊กตู่" สั่ง สศช.ตั้งรับสังคมสูงอายุ

  • Share:

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบให้ สศช.เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศระยะ 20 ปี เพื่อบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีประเด็นสำคัญ 3 เรื่อง คือ การเตรียมพร้อมรองรับแนวโน้มจำนวนประชากรสูงอายุที่จะมีเพิ่มมากขึ้น โดยเมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 คาดว่าจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 20% ของจำนวนประชากรทั้งหมด และเมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร์ชาติปี 2579 จะมีเพิ่มเป็น 30% ดังนั้น จึงต้องหาแนวทางมารองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งด้านสังคม คือ มาตรการดูแลผู้สูงอายุ และดูแลผู้ประกอบการ ที่จะมีผลกระทบด้านแรงงาน

สำหรับประเด็นที่ 2 คือ การเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งภาคการผลิตและบริการ และสุดท้าย คือ การหาโอกาสในภูมิภาค ที่ไทยจะต้องเร่งสร้างขีดความสามารถด้วยการปรับปรุงภาคการผลิตและบริการ เชื่อมโยงประเทศต่างๆพร้อมพัฒนาไทยไปสู่การเป็นชาติการค้าในอนาคต โดยแผนที่จะทำขึ้นจะกำหนดทิศทางการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างเป็นระบบ 27 ก.พ.นี้ ในการประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าไปหารือด้วย ก่อนจัดทำรายละเอียดเสนอคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความปรองดอง (ป.ย.ป.) พิจารณาต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุม กพข.ยังมีข้อเสนอแนะด้านกฎหมาย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปทบทวน ปรับปรุง และยกเลิกข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ โดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุน เพื่อให้การจัดอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยดีขึ้น ที่ผ่านมามีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่กำลังศึกษาข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคด้านการเงิน พร้อมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอให้หน่วยงานด้านการจัดอันดับขีดความสามารถระดับโลกมาประชุมที่ไทยด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้