วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คร.จับตาสถานการณ์ “โรคคอตีบ” ปี 60

หลังพบเด็กเสียชีวิตแล้ว 1 ราย ย้ำเตือนผู้ปกครองอย่าลืมวันรับวัคซีน

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังของ คร. ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-14 ก.พ.2560 พบผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบ 8 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยรายที่เสียชีวิตเป็นเด็กอายุ 4 ปี 6 เดือน มีประวัติเคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบเพียงครั้งเดียว และอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมวัคซีนต่ำ ส่วนสถานการณ์โรคคอตีบในปี 2559 พบผู้ป่วย 20 ราย เสียชีวิต 5 ราย อย่างไรก็ตาม โรคคอตีบเกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลัน เชื้อจะอยู่ในโพรงจมูก ในลำคอผู้ป่วย ติดต่อกันง่ายทางไอจาม สำหรับอาการป่วย คือ ในระยะแรก มีอาการไข้ต่ำๆ ไอ เจ็บคอคล้ายหวัด ต่อมามีแผ่นฝ้าสีขาวอมเทาในลำคอ ในรายที่รุนแรงทางเดินหายใจจะตีบตัน จนทำให้เสียชีวิตได้ ส่วนอาการแทรกซ้อนที่สำคัญคือ พิษของเชื้อจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจและเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบ

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้จากการคาดการณ์ของ คร. คาดว่าในปี 2560 มีโอกาสจะพบผู้ป่วยโรคคอตีบในเด็กอายุ 7-9 ปีเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีความครอบคลุมของวัคซีนต่ำ หรือมีแรงงานย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อน บ้าน กลุ่มชุมชนแออัด กลุ่มที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถิ่นทุรกันดารหรือชายขอบ เป็นต้น นอกจากนี้ จากผลการสำรวจครั้งที่ผ่านมายังพบด้วยว่า สาเหตุส่วนใหญ่ที่เด็กไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบมาจากผู้ปกครองจำวันนัดรับวัคซีนไม่ได้ เมื่อพ้นกำหนดแล้วจึงไม่ได้พาเด็กไป หรือผู้ปกครองไม่มีเวลาพาเด็กไปรับวัคซีน และในช่วงวันนัดรับวัคซีนเด็กไม่สบายผู้ปกครองจึงไม่พาเด็กไปรับวัคซีน จึงทำให้เด็กพลาดการได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบตามกำหนด สำหรับวิธีป้องกันโรคคอตีบที่ดีที่สุด คือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ ดังนั้น จึงขอแนะนำผู้ปกครองนำบุตรหลานมารับวัคซีนตามกำหนด ในกรณีที่ไม่สามารถมารับวัคซีนได้ตามที่กำหนด ควรรีบพาเด็กมารับวัคซีนทันทีที่สามารถทำได้ ซึ่งปัจจุบันวัคซีนป้องกันโรคคอตีบอยู่ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข โดยเด็กทุกคนควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบตั้งแต่วัยเด็กรวม 6 ครั้ง และประชาชนทุกคนต้องได้รับการ กระตุ้นภูมิคุ้มกันทุก 10 ปี ทั้งนี้ ผู้ปกครองสามารถพาบุตรหลานไปรับวัคซีนป้องกันโรคคอตีบได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งใกล้บ้านทั่วประเทศ.

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า จากการเฝ้าระวังของ คร. ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-14 ก.พ.2560 พบผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบ 8 ราย เสียชีวิต 1 ราย โดยรายที่เสียชีวิตเป็นเด็กอายุ 4 ปี 6 เดือน... 23 ก.พ. 2560 23:40 23 ก.พ. 2560 23:40 ไทยรัฐ