วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยกระดับมาตรฐานข้าวไทย ก้าวสู่ยุคแห่งมาตรฐาน

“ปัจจุบันความต้องการสินค้าข้าวของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ มีความหลาก หลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้สินค้าข้าวตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ระบบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวจึงมีความสำคัญทั้งในปัจจุบันและอนาคต”

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ด้วยปีนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ความสำคัญในเรื่องของการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ตามนโยบาย พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง เกษตรและสหกรณ์... ผลจากการจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าว เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาคเกษตรกร ภาคเอกชน และราชการหน่วยต่างๆ ที่ได้ร่วมทำงาน 1 ปีที่ผ่านมา ได้แลกเปลี่ยนเสนอแนะข้อคิดเห็นและรับทราบแนวนโยบายด้านการรับรองมาตรฐานข้าว
พบว่า การปฏิบัติในแต่ละเรื่องของแต่ละหน่วยงาน แม้กระทั่งในแต่ละจังหวัด กระบวน การจะแตกต่างกันในหลายมิติ ข้าวมีหลายชนิดหลายกลุ่ม แม้แต่ในกลุ่มของเกษตรกรเอง

กลุ่มเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จได้มาเล่าประสบการณ์ในการขับเคลื่อน ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเข้าสู่ระบบมาตรฐานได้ ส่วนกลุ่มที่กำลังเริ่มพัฒนา จะมีประสบการณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น เพื่อลดช่องว่างที่ก่อให้ เกิดปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวและผลิตภัณฑ์ กรมการข้าว จะเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานข้าวในขอบข่ายต่างๆ ตลอดห่วงโซ่การผลิต

ตั้งแต่ขอบข่ายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP-Seed, ข้าวเปลือกปลอดภัย GAP Grian, ข้าวอินทรีย์, GMP โรงสี และผลิตภัณฑ์สินค้าข้าว Q ซึ่งระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเป็นระบบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐาน เสริมสร้างขีดความสามารถในการผลิตข้าวคุณภาพ การจัดการสินค้าข้าวและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาให้ดียิ่งขึ้น เป้าหมายสูงสุดคือ ผู้บริโภคได้บริโภคข้าวที่ปลอดภัย คุณภาพเป็นที่พึงพอใจของผู้บริโภค

“จึงอยากจะฝากบอกทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเรื่องข้าว มาตรฐานเป็นสิ่งสำคัญ การขับเคลื่อนเข้าสู่ระบบมาตรฐาน หลายคนอาจจะมองว่าทำมาตรฐานไปแล้วไม่ได้ช่วยให้ราคาดีขึ้น มักจะเกิดความท้อแท้ไม่อยากทำ จริงๆแล้ว เรื่องมาตรฐานกับเรื่องราคานั้นไม่เหมือนกันการเข้าสู่ระบบมาตรฐานเป็นเรื่องของสังคมมาตรฐาน ส่วนเรื่องราคาเป็นตามกลไกตลาด สินค้าที่มีมาตรฐานย่อมมีมูลค่า มีราคาสูงกว่าสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่วนกลไกของตลาดนั้นจะเป็นอีกหนึ่งส่วน เพราะฉะนั้น อยากให้ทุกคนรู้ว่าการขับเคลื่อนเข้าสู่ระบบมาตรฐานเป็นเรื่องปกติ และเป็นเรื่องจำเป็นที่ทุกคนต้องทำ เพราะในอนาคตสินค้าทุกอย่างจะต้องเข้าสู่ระบบมาตรฐานทั้งสิ้น”.

ชาติชาย ศิริพัฒน์

“ปัจจุบันความต้องการสินค้าข้าวของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ มีความหลาก หลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นต้องมีการปรับปรุงเพื่อให้สินค้าข้าวตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย 23 ก.พ. 2560 13:52 23 ก.พ. 2560 13:57 ไทยรัฐ