วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


สภาการพยาบาล

www.tnc.or.th เป็นเว็บไซต์ของสภาการพยาบาล จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ให้ถูกต้องตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ส่งเสริมการศึกษา การบริการ การวิจัย และความก้าวหน้าในวิชาชีพ ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชน และองค์กรอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการพยาบาล การผดุงครรภ์ และการสาธารณสุข

เกี่ยวกับสภาการพยาบาล เกี่ยวกับองค์กร วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง โครงสร้างองค์กร แผนพัฒนา บทบาทและภารกิจ กฎหมาย จริยธรรมและสาระสำคัญเกี่ยวกับวิชาชีพ สิทธิของผู้ป่วย พ.ร.บ.และกฎหมายที่เกี่ยวข้องฯ พระราชบัญญัติวิชาชีพ ระเบียบกระทรวงศึกษา และนอกจากนี้ใน หน้าหลัก ยังมี พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ วารสารสภาการพยาบาล ฯลฯ...

23 ก.พ. 2560 13:52 23 ก.พ. 2560 13:52 ไทยรัฐ