วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กตู่' งัด ม.44 เด้ง ผู้ว่าฯ รฟท.เข้ากรุสำนักนายกฯ

"บิ๊กตู่" ใช้ ม.44 เด้ง "วุฒิชาติ กัลยาณมิตร" ผู้ว่าฯ รฟท.เข้ากรุสำนักนายกฯ ให้ "อานนท์ เหลืองบริบูรณ์" รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาการแทน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 23 ก.พ.60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2560 เรื่อง การปรับปรุงการบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงการบริหารงานของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดังนั้น หัวหน้าคสช.จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 ให้คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ มีผลใช้บังคับพ้นจากตําแหน่ง และให้งดการใช้บังคับบทบัญญัติมาตรา 24 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 และให้บุคคลดังต่อไปนี้เป็นกรรมการคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย คือ 1. นายวรวิทย์ จําปีรัตน์ เป็นประธานกรรมการ 2. น.ส.ชุณหจิต สังข์ใหม่ เป็นกรรมการ 3. นายบวร วงศ์สินอุดม เป็นกรรมการ 4. นายปิติ ตัณฑเกษม เป็นกรรมการ 5. พล.ร.อ.ทวีชัย บุญอนันต์ เป็นกรรมการ 6. น.อ. ธนากร พีระพันธุ์ เป็นกรรมการ 7. นางอัญชลี เต็งประทีป เป็นกรรมการ 8. นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ เป็นกรรมการ และ 9. นายอํานวย ปรีมนวงศ์ เป็นกรรมการ

นอกจากนี้ หัวหน้า คสช.ยังให้ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ พ้นจากตําแหน่ง และให้ไปดํารงตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ตามคําสั่งหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 68/2559 เรื่อง มาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐ และการกําหนดกรอบอัตรากําลังชั่วคราวจนกว่านายกรัฐมนตรี จะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น และให้นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาการในตําแหน่ง ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย อีกตําแหน่งหนึ่ง จนกว่านายกรัฐมนตรีจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น

สั่ง ณ วันที่ 23 ก.พ.2560 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคนปัจจุบัน คือ นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร

"บิ๊กตู่" ใช้ ม.44 เด้ง "วุฒิชาติ กัลยาณมิตร" ผู้ว่าฯ รฟท.เข้ากรุสำนักนายกฯ ให้ "อานนท์ เหลืองบริบูรณ์" รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาการแทน 23 ก.พ. 2560 13:13 23 ก.พ. 2560 14:29 ไทยรัฐ