วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชง ครม.ทุ่มงบ 1.3 หมื่นล้านสู้ภัยแล้ง

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งปี 59/60 นี้ กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมชลประทานได้คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไว้ทั้งหมด 105 อำเภอ 34 จังหวัด โดยคาดว่าจะรุนแรงมากสุด 3 อำเภอคือ วัฒนานคร อรัญประเทศ โคกสูง ในจังหวัดสระแก้ว ซึ่งปัจจุบันพบพื้นที่ปลูกข้าวเสียหายสิ้นเชิงแล้ว 100,476.50 ไร่ ครอบคลุมเกษตรกร 6,106 ราย ทางกระทรวงเกษตรฯ จึงร่วมกับกระทรวงมหาดไทย หารือกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ของบประมาณ 13,000 ล้านบาท จากงบกลุ่มจังหวัด เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำ แก้ปัญหาภัยแล้งที่คาดว่าจะรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหาย

สำหรับมาตรการภายใต้แผนเตรียมความพร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง ด้านการเกษตร มีทั้งหมด 6 มาตรการ 29 โครงการ และเพิ่มเติม 1 โครงการ วงเงิน 17,324.82 ล้านบาท แบ่งเป็น 1.มาตรการส่งเสริมความรู้เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยแล้ง อาทิ โครงการส่งเสริมความรู้เพื่อลดความเสี่ยงในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช่วงฤดูแล้ง 2. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเพื่อการเกษตร อาทิ โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโดยวิธีเปียกสลับแห้ง 3.มาตรการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำแก้มลิง อาทิ โครงการก่อสร้างขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน้ำในเขต สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)4.มาตรการฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่เกษตรที่ประสบภัย อาทิ การช่วยเหลือตามระเบียบ กระทรวงการคลัง การจ้างแรงงานเกษตรกรในพื้นที่ชลประทาน 5.มาตรการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ อาทิ การประชาสัมพันธ์ป้องกันภัยแล้ง ด้านการเกษตร โครงการสร้างการรับรู้เพื่อลดความเสี่ยง 6.มาตรการจัดทำแผนความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้งโครงการเพิ่มเติม คือ โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา

สำหรับสถานการณ์เพาะปลูกพืชฤดูแล้งปี 59/60 ประกอบด้วย ข้าวนาปรัง พืชไร่ พืชผัก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ ทั้งประเทศได้เพาะปลูกแล้ว 9.93 ล้านไร่ จากแผนที่กำหนด 12.76 ล้านไร่ หรือน้อยกว่าแผน 22% แต่ข้าวนาปรัง เพาะปลูกแล้ว 7.93 ล้านไร่ จากแผนที่กำหนด 6.93 ล้านไร่ โดยเฉพาะในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปลูกแล้ว 5.74 ล้านไร่ จากแผนที่กำหนด 4.34 ล้านไร่.

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งปี 59/60 นี้ กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมชลประทานได้คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงไว้ทั้งหมด 105 อำเภอ 34 จังหวัด โดยคาดว่าจะรุนแรงมากสุด 3 อำเภอคือ วัฒนานคร อรัญประเทศ 22 ก.พ. 2560 23:47 22 ก.พ. 2560 23:54 ไทยรัฐ