วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วธ.ปลื้ม สนช.หนุนช่วยแก้กฎหมายวัฒนธรรม 6 ฉบับ

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ผู้บริหาร วธ.ได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คณะอนุกรรมาธิการฯ แสดงความยินดีบูรณาการความร่วมมือกับ วธ.ในการขับเคลื่อนงานด้านวัฒนธรรมระยะ 20 ปี ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมสร้างคนดี สังคมดีสร้างรายได้ สร้างภาพลักษณ์และเกียรติภูมิประเทศไทยในเวทีโลก” ขณะเดียวกันคณะอนุกรรมาธิการฯ พร้อมที่จะช่วยสนับสนุน 2 โครงการเร่งด่วนที่ วธ.ต้องเร่งดำเนินการ คือ

1.การพัฒนาพื้นที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศ ไทยให้เป็นศูนย์กลางการแสดงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมระดับโลก

2.การก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งธรณีพิบัติภัยสึนามิ จ.พังงา และพร้อมช่วยผลักดันการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านวัฒนธรรม 6 ฉบับ ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้แก่ พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 พ.ร.บ.สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2550 พ.ร.บ.ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.2553 พ.ร.บ.จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 และร่าง พ.ร.บ.หอสมุดแห่งชาติ.

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ผู้บริหาร วธ.ได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คณะอนุกรรมาธิการฯ แสดงความยินดีบูรณาการความร่วมมือกับ วธ. 22 ก.พ. 2560 23:39 22 ก.พ. 2560 23:39 ไทยรัฐ