วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
จัดมาตรฐานแรงงานเลี้ยงไก่ อุดช่องโหว่หวั่นซ้ำรอยไอยูยู

จัดมาตรฐานแรงงานเลี้ยงไก่ อุดช่องโหว่หวั่นซ้ำรอยไอยูยู

  • Share:

จากปัญหา IUU ทำให้การส่งออกสินค้าประมงไทยต้องสะดุด เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าปศุสัตว์เกิดปัญหาซ้ำ มกอช.ร่วมกับกรมปศุสัตว์ จัดทำร่างมาตรฐานด้านคุ้มครองสวัสดิภาพ สังคมและแรงงานสากล (GLP) เริ่มต้นกับฟาร์มไก่เนื้อ

นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เผยว่า อุตสาหกรรมไก่เนื้อของไทยจัดอยู่ในระดับแนวหน้า โดยยอดการส่งออกติดอันดับ 1 ใน 3 ของโลก การผลิตไก่เนื้อของไทย มูลค่า 90,000 ล้านบาท บริโภคในประเทศ 70% และส่งออก 30% ทั้งนี้ จากการที่ไทยเป็นพื้นที่ปลอดการระบาดโรคไข้หวัดนกส่งผลให้ตั้งแต่ 2559/2560 ไทยสามารถส่งออกไก่ไปยังประเทศเกาหลีใต้ ทำให้ยอดการส่งออกเพิ่มมากขึ้น

“ปัจจุบันในฟาร์มไก่เนื้อส่งออกที่มีทั้งแรงงานไทย และแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน แม้ปัญหาเรื่องแรงงานในฟาร์มไก่ ทางรัฐบาลสหภาพยุโรปยังไม่ได้หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นทางการค้า แต่ขณะนี้ได้มีประเทศคู่ค้าในแถบยุโรปร้องขอให้มีการวางแผนแนวทางปฏิบัติที่ดีกับกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ให้เป็นไปตามหลักกฎหมายสากล และหลังจากปรับมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อเรียบร้อยแล้ว เราจะมุ่งไปที่ฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มกุ้ง และสวนไม้ผลต่อไป”

สำหรับแนวทางการปฏิบัติ น.สพ.สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ บอกว่า กรอบแนวทางของมาตรฐาน GLP จะเพิ่มเรื่องแรงงานและสังคม สวัสดิภาพ ที่อยู่อาศัย ไม่ใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานหญิง อัตราค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ ชั่วโมงการทำงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและสวัสดิการให้เข้าไปอยู่ในข้อบังคับร่วมกับมาตรฐาน GAP โดยกรมปศุสัตว์จะต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอทุกปี หลังผ่านเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขจะนำเข้าคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน คาดว่ามีนาคมจะเริ่มประกาศใช้

นอกจากนี้จะมีการปรับเรื่องมาตรฐานน้ำที่ใช้ในฟาร์มไก่เนื้อ รวมถึงการปรับพื้นที่การเลี้ยงกับจำนวนไก่ให้เป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) และเพื่อให้อุตสาหกรรมไก่เนื้อไทย ทั้งที่เลี้ยงเพื่อบริโภคภายในประเทศและส่งออก ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และภายในปี 2560 ฟาร์มไก่เนื้อที่เลี้ยงตั้งแต่ 3,000 ตัวขึ้นไป จะต้องปรับมาตรฐานการเลี้ยงเข้าสู่ระบบ GAP ทั้งหมด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้