วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นปส.69

โดย ซี.12

แล้วก็ย้อนกลับมายังเรื่องผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 69 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จำนวน 92 ราย

ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมี 1.นางสาวเบญจวรรณ สุดจริง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น 2.นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม 3.นางสาววัชรี จิตต์วรจินดา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช 4.นายธนยศ แสนสุกใส หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ 5.นายสง่า บัวระดก หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสระบุรี 6.นายเติมพันธุ์ คำปุ้ย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุทัยธานี 7.นายอัสนีย์ เชาว์วาทิน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา 8.นายสถาพร พงษ์นาค หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสกลนคร 9.นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุโขทัย 10.นางสาวสมทรง บุญญภัทโร ผู้ช่วยเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 11.นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ ผู้เชี่ยวชาญการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่น

กรมที่ดินมี 1.นายสมบัติ จันทรลาวัณย์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 2.นายภูชิสส์ ปิดดำ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร 3.นายราชันย์ ซุ้นหั้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส 4.นายบุญธรรม หอไพบูลย์สกุล เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก

กรมการพัฒนาชุมชนมี 1.นายอนัษฐพงษ์ วิหคเหิรพัฒนาการจังหวัด แพร่ 2.นางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ 3.นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดนครพนม 4.นายชัยวัฒน์ แสงศรี พัฒนาการจังหวัดลพบุรี

กรมโยธาธิการและผังเมืองมี 1.นายสมบูรณ์ นวลเจริญ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2.นายภิญโญ เพชรสลับสี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน 3.นายศักดิ์สิทธิ์ ศิริรัตตัญญู โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท 4.นายอภิรักษ์ คำโมง โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมี 1.นายชัยธวัช ศิวบวร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 2.นายวินัย อ่ำรัศมี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง 3.นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี 4.นายธนทร ศรีนาค ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง 5.นางศิรินันท์ มณีโชติ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก

จากรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.มี 1.นายสมพงษ์ สังขกุลมาลา ผู้อำนวยการการไฟฟ้าเขตธนบุรี การไฟฟ้านครหลวง 2.นายนุกูล ตูพาณิช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ 1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

นอกจากนั้นยังมีมาจากหน่วยงานนอกกระทรวงคือ 1.นายไกวัล เดือนจำรูญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมหาสารคาม 2.นายศุภชัย ลิมจุฑามาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา

3.นายธรรมนูญ แจ่มศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร 4.นางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี 5.นายคำนวณ สุวรรณดี พาณิชย์จังหวัดขอนแก่น 6.นางวรรณวิภา จาปะสุข ผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 7.นางสาวสุรีย์ คุ้มทิม คลังจังหวัดชลบุรี 8.นางชลธิดา ดาวเรือง ผู้อำนวยการกองคดี 3 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 9.นายพีรพนธ์ กิจโกศล สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด 10.นายพยุงศักดิ์ ครเจริญ นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ รักษาการผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 7 11.นางสาวพิไล หิรัญวาทิต ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

วันพรุ่งนี้จึงเป็นคิวของนายอำเภอ ของกรมการปกครองที่ได้เข้า นปส.69.

“ซี.12”

22 ก.พ. 2560 10:41 22 ก.พ. 2560 10:41 ไทยรัฐ