วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิป สนช.โอดมาตรา 77 รธน.ใหม่ ฉุดออกกฎหมายสะดุด

วิป สนช.โอด มาตรา 77 วรรคสอง รัฐธรรมนูญใหม่ ฉุด ออก ก.ม.สะดุด อ้าง ต้องเพิ่มขั้นตอนรับฟังความเห็นประชาชน และวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้กฎหมาย

วันที่ 21 ก.พ. ที่รัฐสภา นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) แถลงผลการประชุมวิปสนช.ว่า วิปสนช.มีเป็นห่วงการพิจารณาร่างกฎหมายต่างๆ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญคณะต่างๆ และร่างกฎหมายที่จะเข้าสู่การพิจารณาในอนาคตว่า ภายหลังที่รัฐธรรมนูญฉบับประชามติประกาศใช้แล้ว การออกกฎหมายใดๆ ต้องคำนึงถึงมาตรา 77 วรรคสอง ที่กำหนดให้การตรากฎหมายทุกฉบับ รัฐพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องพร้อมวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นในการใช้กฎหมายอย่างรอบด้าน และเปิดเผยการรับฟังความเห็นต่อประชาชน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการตรากฎหมายทุกขั้นตอน

ซึ่งคำว่า “พึงจัดให้มี” ถือเป็นการบังคับให้การพิจารณากฎหมายทุกฉบับหลังรัฐธรรมนูญผ่านบังคับใช้ต้องปฏิบัติตาม มาตรา 77 วรรคสอง ทุกขั้นตอน เช่น ร่าง พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของ สนช.จะมีผลกระทบ ทั้งที่ผ่านขั้นตอนทำประชาพิจารณ์มาแล้ว 5 ครั้ง แต่ยังขาดการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้กฎหมายอย่างรอบด้าน และเปิดเผยต่อประชาชน ทำให้ที่ประชุมวิป สนช. มอบให้กรมทรัพยากรน้ำซึ่งเป็นเจ้าของกฎหมายดังกล่าว นำกลับไปประเมินผลกระทบก่อนกลับมาให้วิป สนช.พิจารณาซ้ำในสัปดาห์นี้.

วิป สนช.โอด มาตรา 77 วรรคสอง รัฐธรรมนูญใหม่ ฉุด ออก ก.ม.สะดุด อ้าง ต้องเพิ่มขั้นตอนรับฟังความเห็นประชาชน และวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้กฎหมาย 21 ก.พ. 2560 17:35 21 ก.พ. 2560 21:08 ไทยรัฐ


advertisement