วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กสร. เปิดเวทีแก้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ตั้งเป้าปี 60 มีผลบังคับใช้

กสร. เปิดเวทีแสดงความเห็นแก้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม มาตรฐานสากล ตั้งเป้าปี 60 มีผลบังคับใช้ พร้อมเตรียมพิจารณาการคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้มากยิ่งขึ้น...

วันที่ 21 ก.พ. 60 นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาไตรภาคี เพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ.....ว่า การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้มีความเหมาะสมกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยการปรับแก้กฎหมายมีสาระสำคัญ เช่น การปรับเพิ่มอัตราค่าปรับกรณีนายจ้างเบี้ยวจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า กรณีเลิกจ้างหรือปิดกิจการ, หญิงมีครรภ์สามารถมีสิทธิลาเพื่อตรวจครรภ์ในระหว่างตั้งครรภ์ได้เพื่อให้เกิดความชัดเจน, กำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสามวันทำงาน, กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างสำหรับลูกจ้าง ซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน รวมทั้งการกำหนดเรื่องการย้ายสถานที่ทำงาน หากลูกจ้างไม่ยอม เพราะส่งผลกระทบจะถือเป็นการเลิกจ้าง ตั้งเป้ากฎหมายมีผลบังคับใช้ในปี 60

นายสุเมธ กล่าวอีกว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้ กสร. พิจารณา ในเรื่องของการคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้มากยิ่งขึ้น หวังว่าในอนาคตจะมี พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานนอกระบบ ควบคู่กับ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งการออกกฎหมายจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ เพราะแรงงานในกลุ่มนี้มีการทำงานที่หลากหลาย โดยเฉพาะกลุ่มงานภาคการเกษตร และกลุ่มผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น.

กสร. เปิดเวทีแสดงความเห็นแก้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม มาตรฐานสากล ตั้งเป้าปี 60 มีผลบังคับใช้ พร้อมเตรียมพิจารณาการคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้มากยิ่งขึ้น... 21 ก.พ. 2560 13:30 21 ก.พ. 2560 14:58 ไทยรัฐ