วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมทางหลวงชี้แจงความผิดปกติในการสร้างสนามกีฬา 7 จว.

กรมทางหลวงชี้แจงประเด็นความผิดปกติในการสร้างสนามกีฬา 7 จังหวัด ที่เป็นการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมทางหลวงและการกีฬาแห่งประเทศไทย...

เมื่อวันที่ 21 ก.พ.2560 นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับประเด็นความผิดปกติในการสร้างสนามกีฬา 7 จังหวัดนั้น กรมทางหลวงขอรายงานผลในประเด็นดังกล่าว ต่อไปนี้

1) การดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬาประจำจังหวัดของการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นการดำเนินการภายใต้บันทึกข้อตกลงระหว่างกรมทางหลวงและการกีฬาแห่งประเทศไทย เนื่องจากการกีฬาแห่งประเทศไทยไม่มีความพร้อมในเรื่องอุปกรณ์เครื่องจักรกลการก่อสร้างและบุคลากรในการดำเนินการ จึงได้ทำหนังสือ ขอความร่วมมือจากกรมทางหลวงให้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องจักรกลการก่อสร้าง พร้อมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถในการดำเนินการก่อสร้างสนามกีฬาจำนวน 7 แห่ง และศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติจำนวน 1 แห่ง ทั้งนี้ การเบิกจ่ายงบประมาณก่อสร้างสนามกีฬาฯทั้งหมด มาจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งกรมทางหลวงจะเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบเบิกแทนกันจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นรายโครงการในแต่ละปีตามความก้าวหน้าของโครงการ และตามระเบียบของทางราชการ

2) การดำเนินการจัดสร้างสนามกีฬาประจำจังหวัด เป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ มีความล่าช้าเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการของงานก่อสร้าง ซึ่งมีบางรายการต้องเพิ่มเนื้องาน และปรับลดเนื้องานตามรูปแบบที่การกีฬาแห่งประเทศไทยกำหนด โดยรูปแบบที่แก้ไขเพิ่มเติมจะต้องเสนอการกีฬาแห่งประเทศไทยและที่ปรึกษาเห็นชอบก่อนดำเนินการต่อไป นอกจากนี้บางโครงการได้รับจัดสรรงบประมาณไม่ต่อเนื่องในการทำงาน ทำให้งานติดขัดล่าช้า ซึ่งกรมทางหลวงและการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการประชุมเร่งรัดติดตามการก่อสร้างร่วมกัน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

3) หลังจากที่กรมทางหลวงและการกีฬาแห่งประเทศไทย ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันแล้ว กรมทางหลวงเห็นว่า ศูนย์สร้างทางลำปางมีศักยภาพและความพร้อมในการดำเนินงานสูง จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ฯ ลำปาง รับหน้าที่ก่อสร้างในหลายพื้นที่ ทั้งนี้ การดำเนินการต่าง ๆ ที่ผ่านมาของศูนย์สร้างทางกรมทางหลวง จากอดีตถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นงานเร่งด่วน งานภัยพิบัติที่ต้องช่วยเหลือประชาชน หรือที่หน่วยงานอื่นตามคำร้องขอให้สนับสนุน ศูนย์สร้างทางของกรมทางหลวงจะสามารถดำเนินการได้ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในทุกพื้นที่

4) สำหรับการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ศูนย์ฯ ลำปางได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งนี้แล้วเสร็จ และส่งมอบให้การกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วในปี พ.ศ. 2557 ซึ่งปัจจุบันได้เปิดให้บริการแล้ว กรณีการสร้างสนามกอล์ฟที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี นั้น เป็นงานที่การกีฬาแห่งประเทศไทยขอให้กรมทางหลวงดำเนินการก่อสร้างเพิ่มเติม นอกเหนือจากการก่อสร้างศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติแห่งนี้

5) ตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินภาค 9 มีประเด็นเกี่ยวกับการก่อสร้างสนามกีฬาประจำจังหวัดลำปาง นั้น ขณะนี้กรมทางหลวงได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามประเด็นดังกล่าวแล้ว

อธิบดีกรมทางหลวงยังเปิดเผยต่อไปอีกว่า กรมทางหลวง เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อม ทั้งด้านบุคลากร เครื่องจักร ในการดำเนินงานด้วยตนเอง มีศูนย์สร้างทางจำนวน 5 ศูนย์ และศูนย์สร้างและบูรณะสะพานจำนวน 4 ศูนย์ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวนอกจากเป็นศูนย์ในการพัฒนาบุคคลากรของกรมทางหลวงแล้ว ยังเป็นหน่วยงานที่เตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉินรับมือภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งดำเนินงานเองในกรณีที่เป็นงานที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานเอง และกรณีที่ผู้รับจ้างทิ้งงาน.

กรมทางหลวงชี้แจงประเด็นความผิดปกติในการสร้างสนามกีฬา 7 จังหวัด ที่เป็นการทำบันทึกข้อตกลงระหว่างกรมทางหลวงและการกีฬาแห่งประเทศไทย... 21 ก.พ. 2560 09:07 21 ก.พ. 2560 09:47 ไทยรัฐ