วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กอช.อ้อนรัฐเพิ่มเพดานจ่ายสมทบ ชงคลังแก้กฎหวังเพิ่มยอดคนออม

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยถึงการดำเนินงานของ กอช. ว่า เมื่อสิ้นปี 2559 กอช.มีสมาชิกทั้งสิ้น 525,840 ราย มีมูลค่าเงินกองทุนรวม 1,962 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินออมสะสมจากสมาชิก 1,460 ล้านบาท และเงินสมทบจากรัฐบาลอีก 502 ล้านบาท โดยปี 2560 กอช.มีเป้าหมายเพิ่มจำนวนสมาชิกเป็น 100,000 ราย โดยจะใช้ยุทธศาสตร์ 2 แนวทาง ประกอบด้วย 1.การจัดทำโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยออม ซึ่งได้ทยอยเปิดตัวโครงการแล้วที่ จ.เชียงใหม่ และขอนแก่น และในเดือน มี.ค.นี้ จะร่วมมือกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวบรวมสมาชิกแล้วส่งให้ กอช.โดยผ่านธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.), ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) 2.การขยายการออมไปสู่กลุ่มเยาวชนในสถาบันการศึกษา เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สำคัญต่อการปลูกฝังการออม

“เพื่อเป็นแรงจูงใจในการออม กอช.จะเสนอกระทรวงการคลัง พิจารณาแก้ไขกฎกระทรวง เพื่อเพิ่มเงินสมทบสูงสุดจากภาครัฐให้มากขึ้นจาก 1,200 บาทต่อคนต่อปี เป็น 2,500 บาทต่อคนต่อปี และเพิ่มสิทธิประโยชน์อื่นๆให้สมาชิก เช่น การประกันชีวิตหมู่หรือประกันอุบัติเหตุ และส่วนลดจากการซื้อสินค้าในร้านที่กำหนด เป็นต้น”

ทั้งปัจจุบันรัฐบาลจ่ายเงินสมทบให้แก่ประชาชน ตามช่วงอายุของผู้ออม คือ สมาชิกอายุตั้งแต่ 15-30 ปี รัฐสมทบให้ไม่เกิน 50% ของเงินออม สูงสุดไม่เกิน 600 บาทต่อคนต่อปี, สมาชิกที่มีอายุมากกว่า 30 ปี แต่ไม่เกิน 50 ปี รัฐสมทบให้ 80% ของเงินออม สูงสุดไม่เกิน 960 บาทต่อคนต่อปี และสมาชิกที่มีอายุมากกว่า 50 ปี ไม่เกิน 60 ปี รัฐจ่ายสมทบให้ 100% ของเงินที่ออม ไม่เกิน 1,200 บาทต่อคนต่อปี

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานบอร์ด กอช. กล่าวว่า แม้การเพิ่มเงินออมสมทบจะเป็นการเพิ่มภาระรัฐบาล แต่ในระยะยาวจะช่วยลดภาระในการดูแลคนสูงอายุ ที่ปัจจุบันมีภาระงบประมาณราว 600,000-700,000 ล้านบาทต่อปี ซึ่งหากรัฐบาลไม่ดำเนินการใดๆเลย ภายใน 10-15 ปีข้างหน้า อาจจะกลายเป็นวิกฤติการคลังของรัฐบาลได้ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังต้องการให้บุคคลที่ยังเป็นนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เข้าสู่ระบบการออม ตั้งแต่ยังไม่ทำงาน และเมื่อทำงานแล้วก็ต้องเข้าสู่การออมตามระบบของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และกองทุนประกันสังคม รัฐก็จะหยุดจ่ายเงินสมทบและให้โอนเงินออมจาก กอช.เข้าสู่กองทุนที่เลือก เพื่อลดภาระทางการคลังของรัฐบาล.

นายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เปิดเผยถึงการดำเนินงานของ กอช. ว่า เมื่อสิ้นปี 2559 กอช.มีสมาชิกทั้งสิ้น 525,840 ราย มีมูลค่าเงินกองทุนรวม 1,962 ล้านบาท 20 ก.พ. 2560 23:54 20 ก.พ. 2560 23:54 ไทยรัฐ