วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กก.จริยธรรม (2)

โดย ซี.12

ยังมีอีกหลายกรมที่คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมนั้นๆมีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อประโยชน์ของข้าราชการในแนวทางที่ถูกต้อง โดยมีการประชุมไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง

รายแรกคือ คณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มี 1.นางเพ็ญจา อ่อนชิต เป็นประธาน 2.นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ 3.นายวิโรจน์ นรารักษ์ 4.นางสาวกัญญารักษ์ ศรีทองรุ่ง 5.นางสาวสุนทราลักษณ์ เพ็ชรกูล 6.นางนิตยา กมลวัทนนิศา 7.นายสมชาย ศักดาเวคีอิศร กิจกรรมที่ดำเนินการ 1.โครงการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 2.โครงการส่งเสริม ยกย่องข้าราชการและบุคลากรที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 3.โครงการจัดอบรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร 4.โครงการจัดทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการและบุคลากร 5.โครงการจัดทำคู่มือ และหนังสือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมแก่ข้าราชการและบุคลากร 6.การจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของสำนักงาน 7.โครงการศึกษาความเชื่อมั่นต่อช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมวิชาการเกษตร ที่มี 1.นายสาทร สิริสิงห์ เป็นประธาน 2.นายสมชาย ชาญณรงค์กุล 3.นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ 4.นายสากล มีสุข 5.นางสาวสมคิด รัตนบุรี 6.นางสาวเมทนี สุคนธรักษ์ 7.นางสุปราณี อิ่มพิทักษ์ กิจกรรมที่ดำเนินการได้แก่ 1.โครงการสร้างเครือข่าย คุณธรรม จริยธรรม (46 คน) 2.แผนงานกำหนดระเบียบกรมวิชาการเกษตรเรื่องการจัดการข้อร้องเรียน 3.โครงการอบรมหลักสูตรความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (150 คน) 4.โครงการอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการโดยธรรมาภิบาล (250 คน) 5.โครงการสัมมนาฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง และการพัสดุ ประจำปี 2558 (400 คน)

คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่มี 1.นายสาโรช คัชมาตย์ เป็นประธาน 2.นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ 3.นายชัยณรงค์ วาสนะสมสิทธิ์ 4.นายวิทยา จันทน์เสนะ 5.นางสาวชัชดาพร บุญพีระณัช 6.นายศรีสมบัติ พรประสิทธิ์ 7.นายมนตรี เต่งตระกูล กิจกรรมที่ดำเนินการคือ 1.โครงการศึกษาดูงานโครงการพระราชดำริตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและหลักเศรษฐกิจพอเพียง (40 คน) 2.โครงการพัฒนาบุคลากรสร้างจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการ (100 คน)

คณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมประชาสัมพันธ์ ที่มี 1.นายสมพงษ์ วิสุทธิแพทย์ เป็นประธาน 2.นายอภินันท์ จันทรังษี 3.นายประวิน พัฒนะพงษ์ 4.นายชูโชค ทองตาล่วง 5.นายนพพิชญ์–ธารณ์ พรายมณี 6.นายจำลอง อินทรกำแหง 7.นางสาววันทนีย์ ธีรพงศ์–นภาลัย กิจกรรมที่ดำเนินการ 1.โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2.โครงการรณรงค์เผยแพร่คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 3.โครงการคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านจริยธรรมในองค์กร 4.โครงการส่งเสริมจริยธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 5.โครงการจัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรม สรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรม 6.โครงการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสของกรมประชาสัมพันธ์ 7.โครงการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างอันดีที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจในการทำหน้าที่ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนร้องเรียนจากข้าราชการในกรม

แล้วว่างๆจะค้นคว้าหาผลงานเด็ดๆของคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการมาให้รับทราบอีก.

“ซี.12”

20 ก.พ. 2560 12:10 ไทยรัฐ