Thairath Logo
กีฬา

โปรดเกล้าฯ 'ถอดยศ-เรียกคืนเครื่องราชฯ' นายทหารสัญญาบัตร

Share :

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศโปรดเกล้าฯ ถอดยศ- เรียกคืนเครื่องราช "พล.อ.ต.ชิดพงศ์ ทองกุม" เหตุใช้อํานาจหน้าที่แอบอ้างพระปรมาภิไธย เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 60 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการ ให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ปลด พล.อ.ต.ชิดพงศ์ ทองกุม ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ออกจากราชการ ให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก ประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา ตั้งแต่วันที่ 17 ก.พ. 2560 เนื่องจากใช้อํานาจหน้าที่ในการแอบอ้างพระปรมาภิไธย เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ขาดจรรยาแพทย์และราชสวัสดิ์ นําข้อมูลทางการแพทย์ในพระองค์ไปเปิดเผย ลักพระราชทรัพย์ ซึ่งเป็นพระราชมรดกตกทอดอันศักดิ์สิทธิ์ ขาดเวรยาม ขัดคําสั่งผู้บังคับบัญชา และไม่ปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ รวมทั้งหย่อนยานเพิกเฉยและละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่ ประพฤติตนไม่ให้เป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัย ทําให้เกิดความเสียหายอย่างยิ่งในราชการในพระองค์ ประกาศ ณ วันที่ 17 ก.พ. พ.ศ. 2560 ผู้รับสนองพระราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

อ่านเพิ่มเติม...
โปรดเกล้าฯถอดยศนายทหารสัญญาบัตรชิดพงศ์ ทองกุมปลดนายทหาร