วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯเสด็จเยี่ยมโครงการ TO BE NUMBER ONEร.ร.ที่สงขลา

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเยี่ยมการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดสงขลาดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้คณะกรรมการระดับจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยทุกภาคส่วน มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานนำการขับเคลื่อนมาโดยต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 ปัจจุบันมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE จำนวน 277,278 คน คิดเป็นร้อยละ 86.61 มีชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 598 แห่ง ในสถานประกอบการ 50 แห่ง ในชุมชน 37 แห่ง ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 1 แห่ง ในเรือนจำ 2 แห่ง และมีสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น 174 คน เพื่อตอบสนองพระปณิธานใต้ฝ่าพระบาทอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปี 2555 และ 2557 เยาวชนได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับประเทศ รวม 2 คน และในปี 2558 2559 และ 2560 จังหวัดสงขลาได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP รุ่น TEENAGE ต่อเนื่อง

โรงเรียนนาทวีวิทยาคม มีนักเรียนจำนวน 1,707 คน ซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่น อายุ 13-18 ปี เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่ทางที่ดี หรือทางที่ไม่ถูกต้องได้เสมอ การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE มาจากความตั้งใจร่วมกันของคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โดยมีความมุ่งมั่นสนับสนุนกิจกรรมของชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อพัฒนานักเรียน ให้ค้นพบตัวเอง แล้วนำสิ่งที่ตนเองถนัดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นต่อไป

ในการเสด็จครั้งนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการ การดำเนินงานของจังหวัดและชมรมฯ และพระราชทานพระอนุญาตให้สมาชิก “ใครติดยายกมือขึ้น” จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา เข้าเฝ้า และได้พระราชทานคำแนะนำ และกำลังใจแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงนี้ เพื่อป้องกันการผิดพลาดซ้ำ นอกจากนี้ยังได้พระราชทานคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ แก่สมาชิก TO BE NUMBER ONE กลุ่มปกติทั่วไปด้วย

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเยี่ยมการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 18 ก.พ. 2560 20:16 18 ก.พ. 2560 20:55 ไทยรัฐ