วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สกล' หารือ 'กอบกาญจน์' ของบเพิ่มปี 61 จัดศึกโมโตจีพี

ได้ทางออกงบจัดจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก “โมโตจีพี” สกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. เผย กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีกีฬา ได้ปรึกษากับสำนักงบประมาณแล้ว เบื้องต้นจะทำเรื่องเพื่อขออนุมัติงบประมาณปี 2561 ของ กกท. เพิ่มเติมกับคณะรัฐมนตรีเลย โดยไม่ใช้งบประมาณของกองทุนพัฒนาการการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งในส่วนของรัฐบาลจะออกเพียงแค่ 1 ใน 4 ของงบจัดทั้งหมด....

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 2/2560 ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 17 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่ประชุมให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 วงเงิน 882,767,309 บาท ประกอบด้วย 1.งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงิน 745,809,900 บาท, 2.งบลงทุนที่จะขอผูกพันจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วงเงิน 116,957,409 บาท และ 3.เงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (เงินนอกงบประมาณ) วงเงิน 20,000,000 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนกิจการทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2560 ให้แก่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 2 สมาคม เป็นเงิน 3,115,000 บาท ได้แก่ 1. สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยฯ เป็นเงิน 2,400,000 บาท และ 2. สมาคมกีฬาลอนโบวล์สแห่งประเทศไทย โดยเห็นชอบการจ่ายเงินเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะ ที่ 1 เมื่อผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ กกท. เรียบร้อยแล้ว ให้สมาคมกีฬาได้รับเงินอุดหนุนกิจการทั่วไปได้ก่อนร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และระยะที่ 2 เบิกจ่ายหลังจากสมาคมกีฬาจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีและส่งหลักฐานครบตามข้อบังคับ กกท. ฉบับที่ 7 กำหนด ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. กกท. หมวด 4 การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา มาตรา 33 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา คณะกรรมการมีอำนาจให้ทุนทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์อื่นแก่คณะกรรมการกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬา นักกีฬา หรือบุคลากรกีฬา เพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา

นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครั้งนี้ ไม่ได้มีการหารือเรื่องการจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก “โมโต จีพี” เพิ่มเติม แต่ในเรื่องของงบประมาณที่รัฐบาลจะสนับสนุน 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นเพียง 1 ใน 4 ของงบการจัดการแข่งขันทั้งหมดนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ปรึกษากับสำนักงบประมาณแล้ว เบื้องต้นจะทำเรื่องเพื่อขออนุมัติงบประมาณปี 2561 ของ กกท. เพิ่มเติมกับคณะรัฐมนตรีเลย โดยไม่ใช้งบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ.

ได้ทางออกงบจัด “โมโตจีพี” ผู้ว่าการ กกท. เผยรัฐมนตรีกีฬา ได้ปรึกษากับสำนักงบประมาณแล้ว เบื้องต้นจะทำเรื่องเพื่อขออนุมัติงบประมาณปี 2561 ของ กกท. เพิ่มเติมกับคณะรัฐมนตรีได้เลย โดยไม่ต้องใช้งบกองทุนพัฒนากีฬาชาติ 18 ก.พ. 2560 12:23 18 ก.พ. 2560 12:55 ไทยรัฐ