วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
'สกล' หารือ 'กอบกาญจน์' ของบเพิ่มปี 61 จัดศึกโมโตจีพี

'สกล' หารือ 'กอบกาญจน์' ของบเพิ่มปี 61 จัดศึกโมโตจีพี

  • Share:

ได้ทางออกงบจัดจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก “โมโตจีพี” สกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. เผย กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีกีฬา ได้ปรึกษากับสำนักงบประมาณแล้ว เบื้องต้นจะทำเรื่องเพื่อขออนุมัติงบประมาณปี 2561 ของ กกท. เพิ่มเติมกับคณะรัฐมนตรีเลย โดยไม่ใช้งบประมาณของกองทุนพัฒนาการการกีฬาแห่งชาติ ซึ่งในส่วนของรัฐบาลจะออกเพียงแค่ 1 ใน 4 ของงบจัดทั้งหมด....

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 2/2560 ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 17 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่ประชุมให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 วงเงิน 882,767,309 บาท ประกอบด้วย 1.งบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วงเงิน 745,809,900 บาท, 2.งบลงทุนที่จะขอผูกพันจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วงเงิน 116,957,409 บาท และ 3.เงินสำรองกรณีจำเป็นเร่งด่วน (เงินนอกงบประมาณ) วงเงิน 20,000,000 บาท

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังให้ความเห็นชอบการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนกิจการทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2560 ให้แก่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย 2 สมาคม เป็นเงิน 3,115,000 บาท ได้แก่ 1. สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยฯ เป็นเงิน 2,400,000 บาท และ 2. สมาคมกีฬาลอนโบวล์สแห่งประเทศไทย โดยเห็นชอบการจ่ายเงินเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะ ที่ 1 เมื่อผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ กกท. เรียบร้อยแล้ว ให้สมาคมกีฬาได้รับเงินอุดหนุนกิจการทั่วไปได้ก่อนร้อยละ 50 ของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และระยะที่ 2 เบิกจ่ายหลังจากสมาคมกีฬาจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีและส่งหลักฐานครบตามข้อบังคับ กกท. ฉบับที่ 7 กำหนด ทั้งนี้ อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. กกท. หมวด 4 การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา มาตรา 33 เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา คณะกรรมการมีอำนาจให้ทุนทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์อื่นแก่คณะกรรมการกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬา นักกีฬา หรือบุคลากรกีฬา เพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา

นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการประชุมครั้งนี้ ไม่ได้มีการหารือเรื่องการจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก “โมโต จีพี” เพิ่มเติม แต่ในเรื่องของงบประมาณที่รัฐบาลจะสนับสนุน 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นเพียง 1 ใน 4 ของงบการจัดการแข่งขันทั้งหมดนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ปรึกษากับสำนักงบประมาณแล้ว เบื้องต้นจะทำเรื่องเพื่อขออนุมัติงบประมาณปี 2561 ของ กกท. เพิ่มเติมกับคณะรัฐมนตรีเลย โดยไม่ใช้งบประมาณของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้