วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สุวิทย์' ปิดห้องอบรมหลักสูตรยุทธศาสตร์ชาติ ป.ย.ป. 17 ปลัดกระทรวง

เลขาฯ ป.ย.ป. อบรมปลัด 17 กระทรวง แจงหลักสูตรบริหารราชการแผ่นดิน เชิงยุทธศาสตร์ชาติ ระดมความคิดผลักดัน 2 วาระสำคัญ "การพัฒนาคนไทย-การปฏิรูปและพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการภาครัฐ"

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 60 ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติ (Preparation workshop)ในการอบรมหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ชาติ ระดับปลัดกระทรวง โดยมีปลัด 17 กระทรวงเข้าร่วม และมี นายกานต์ ตระกูลฮุน อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) และนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ สมาชิก สนช. และอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมให้มุมมองการทำงาน ในฐานะภาคเอกชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

โดยหลังการประชุม นายสุวิทย์ กล่าวว่า เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นที่น่าสนใจ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เรื่องการสร้างวัฒนธรรมที่ดี เพราะเป็นรากฐานสิ่งอื่นๆ ที่จะตามมา โดยเน้นการสร้างทั้งวัฒนธรรมการคิดค้นนวัตกรรม และวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน ต้องวางแผนปฏิบัติการให้ชัดเจน ส่วนนี้สำคัญมาก จากนั้นจึงนำไปสู่การวางยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ที่ชัดเจน และไล่เรียงสอดคล้องกันไปถึงเป้าหมาย แผนงาน และการตรวจสอบเป็นระยะๆ นอกจากนี้ ควรทำแผนแบบก้าวหน้า เน้นความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนประยุกต์ได้ทันความเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้องปรับทัศนคติให้เชื่อมั่นว่าคนไทยเป็นที่ 1 ได้ เช่น เป็นที่ 1 ของอาเซียน องค์กรราชการไทยควรปรับเกณฑ์มาตรฐานกับองค์กรราชการสิงคโปร์ และควรมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับซีอีโอ ร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนต่อไป

นายสุวิทย์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ในที่ประชุมได้ระดมความคิดเห็นว่า จะผลักดันยุทธศาสตร์ สำคัญ 2 วาระ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมาก ได้แก่ วาระการพัฒนาคนไทย โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานเป็นเจ้าภาพหลัก) วาระการปฏิรูปและพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการภาครัฐ มีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นเจ้าภาพหลัก จากนี้ไป ปลัดกระทรวงต่างๆ จะร่วมกันระดมความคิด ทำเวิร์กช็อปกับรองอธิบดีและทีมอย่างเข้มข้น เพื่อให้ได้ผลสรุปและนำเสนอท่านนายกรัฐมนตรีในต้นเดือน เม.ย. 2560

เลขาฯ ป.ย.ป. อบรมปลัด 17 กระทรวง แจงหลักสูตรบริหารราชการแผ่นดิน เชิงยุทธศาสตร์ชาติ ระดมความคิดผลักดัน 2 วาระสำคัญ "การพัฒนาคนไทย-การปฏิรูปและพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการภาครัฐ" 17 ก.พ. 2560 18:47 17 ก.พ. 2560 19:12 ไทยรัฐ