วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์ ดันโรงสี 4.0 เร่งพัฒนาผู้ประกอบการ สู่การค้าข้าวยุคใหม่

พาณิชย์ ผลักดันโครงการ "โรงสี 4.0" เปิดหลักสูตรทำการค้าออนไลน์ เร่งพัฒนาผู้ประกอบการก้าวสู่ผู้ค้าข้าวยุคใหม่ หวังเพิ่มมูลค่าส่งออกให้ไทย ...

วันที่ 17 ก.พ. 60 นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายใน จัดทำโครงการอบรมหลักสูตร “โรงสี 4.0” มองนอกกรอบสู่การค้าข้าวยุคใหม่ ช่วงปลาย เดือน ก.พ.-พ.ค. 60 หลังจากที่กระทรวงฯ ได้พยายามผลักดันให้ผู้ประกอบการค้าข้าว โดยเฉพาะในกลุ่มโรงสีพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และขยายไปทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้าว ในช่วงที่ไม่มีข้าวให้สี เช่น ขายข้าวเอง หรือส่งออก แต่ที่ผ่านมายังติดขัดปัญหาหลายประการ

ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งมาจากการที่โรงสีไม่มีความรู้ในการสร้างตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ และการค้าข้าวผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากตราสินค้าที่ดีต้องบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสินค้านั้นๆ เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคเลือกซื้อสินค้าของตนเอง ทำให้โรงสีเห็นว่าการขายข้าวด้วยตนเอง โดยเฉพาะการขายข้าวไปต่างประเทศเป็นเรื่องยาก เสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางติดต่อ และมีขั้นตอนการจัดทำเอกสารที่มีรายละเอียดมากเกินไป

“อุปสรรคเหล่านี้ ส่งผลให้โรงสีหลายรายขายข้าวผ่านนายหน้าค้าข้าว หรือผู้ส่งออกในประเทศ เพื่อนำไปส่งออกต่อ ทำให้โรงสีเสียโอกาสในการทำตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้ไทยค่อนข้างขาดแคลนผู้ส่งออกรายใหม่ๆ ในตลาดต่างประเทศ”

สำหรับการจัดอบรมหลักสูตร โรงสี 4.0 จะเปิดโอกาสให้โรงสีมีโอกาสพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ค้าข้าว โดยเฉพาะผู้ค้าข้าวที่ต้องการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยโครงการจะมี 4 รุ่น ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดขอนแก่น) ภาคเหนือ (จังหวัดพิษณุโลก) ภาคกลาง (จังหวัดสุพรรณบุรี) และภาคใต้ (จังหวัดนครศรีธรรมราช) ซึ่งเนื้อหาการอบรม เช่น การสร้างตราสินค้า บรรจุภัณฑ์ การการค้าข้าวผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น

ขณะเดียวกัน หากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการหาตลาดส่งออกได้แล้ว หลักสูตรนี้จะช่วยแนะนำให้ได้ทราบถึงขั้นตอนและวิธีการส่งออก เช่น การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่งออกและนำเข้า เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการพิจารณาขั้นตอนและพิธีการศุลกากรขาออก รายละเอียดเอกสารการจองเรือ การจัดเตรียมเอกสารในการติดต่อกับธนาคารเพื่อขอขึ้นเงิน กรณีที่มีการซื้อขายด้วยเงื่อนไข L/C เป็นต้น ซึ่งจะมีการอบรมทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

“การจัดโครงการโรงสี 4.0 จะช่วยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวรายใหม่ ที่ต้องการขยายตลาดการค้าข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ช่วยลดปัญหาและอุปสรรคในการทำธุรกิจ เมื่อมีผู้ประกอบการค้าข้าวเพิ่มขึ้น จะส่งผลให้ปริมาณการค้าข้าวทั้งภายในและภายนอกประเทศมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น สร้างเม็ดเงินให้กับภาคการเกษตรของประเทศให้สูงขึ้น และส่งผลโดยตรงต่อชีวิตคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวนาของไทย” ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าว.

พาณิชย์ ผลักดันโครงการ "โรงสี 4.0" เปิดหลักสูตรทำการค้าออนไลน์ เร่งพัฒนาผู้ประกอบการก้าวสู่ผู้ค้าข้าวยุคใหม่ หวังเพิ่มมูลค่าส่งออกให้ไทย ... 17 ก.พ. 2560 14:43 17 ก.พ. 2560 15:38 ไทยรัฐ