วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พช.เปิดเรือนทับกวาง หวังเป็นศูนย์พัฒนา ขรก. ฝึกอาชีพให้ ปชช.

กรมการพัฒนาชุมชนเปิดอาคารเรือนทับกวาง จ.สระบุรี หวังเป็นศูนย์พัฒนาข้าราชการ ฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 60 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรือนทับกวาง อาคารหอพักของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี จ.สระบุรี ซึ่งเป็นหน่วยราชการส่วนกลาง สังกัดสถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน และรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดในเขตบริการ 6 จังหวัด คือ จ.ชัยนาท จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.สิงห์บุรี จ.สุพรรณบุรี และจ.อ่างทอง โดยกรมการพัฒนาชุมชนมีนโยบายให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่มีความพร้อมในการเป็น "Smart College" และศูนย์ฝึกอบรมประชาชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน 3 ด้าน คือ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาหลักสูตร/วิชาการ และการพัฒนาการให้บริการ

ทั้งนี้ นายอภิชาติ กล่าวว่า เรือนทับกวางแห่งนี้จะเป็นอาคารสนับสนุนศูนย์ศึกษาฯให้มีความทันสมัย และในอนาคตข้างหน้าศูนย์ศึกษาฯ จะไม่ได้มีเพื่อใช้พัฒนาข้าราชการเท่านั้น แต่จะเป็นสถานที่ที่จะต้องเพิ่มบทบาทในการเป็นศูนย์ฝึกอบรมประชาชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการสร้างอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ เพื่อนำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งต่อไป

"ในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชนที่มีสถาบันการพัฒนาชุมชนซึ่งกำกับดูแลศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนทั่วประเทศ ให้เป็นศูนย์ฝึกที่มุ่งมั่นเป็นศูนย์ฝึกอบรมประชาชน ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน เครือข่ายประชารัฐ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างให้ชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งหากสามารถเตรียมความพร้อมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนให้มีสถานที่ที่รองรับการพัฒนาในด้านต่างๆ จะทำให้ผู้นำองค์กร เครือข่าย ชุมชน ประชารัฐ ตลอดจนเจ้าหน้าที่มีศักยภาพในการพัฒนาสู่วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนงานต่างๆ ของกรมการพัฒนาชุมชนได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งสุดท้ายแล้วผลประโยชน์ทั้งก็จะตกอยู่ที่ประชาชนนั่นเอง" นายอภิชาติ กล่าว

กรมการพัฒนาชุมชนเปิดอาคารเรือนทับกวาง จ.สระบุรี หวังเป็นศูนย์พัฒนาข้าราชการ ฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน 17 ก.พ. 2560 12:06 17 ก.พ. 2560 13:48 ไทยรัฐ