วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โดย ซี.12

สถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ล่าสุดคือ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นการรวมหน่วยงานภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ 3 แห่ง ได้แก่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐบาล

ทั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มีพระวินิจฉัยให้รวมหน่วยงานทั้งสามดังกล่าว แล้วพระราชทานนามว่า “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” มีการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ตามพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ.2559

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ชั้นนำของภูมิภาคในการผลิตและพัฒนาบุคลากรชั้นสูง ทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ การสาธารณสุข และให้บริการทางการแพทย์เป็นศูนย์กลางความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รวมทั้งทำงานประสานกับองค์การระหว่างประเทศ มีเป้าหมายสูงสุดคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเริ่มรับนักศึกษาของราชวิทยาลัยรุ่นแรกในปีการศึกษา 2560

สำหรับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ นั้นเป็นสถาบันสมทบของ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วย
ต่อมามีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี 3 ฉบับ เรื่อง แต่งตั้งเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่ามีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2560

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่า มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวน 7 ราย ดังนี้

1.ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ เป็น กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 2.ศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร เป็น กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม เป็น กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 4.รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม เป็น กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 5.ดร.เลอสรร ธนสุกาญจน์ เป็น กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 6.นายวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ เป็น กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 7.นางบุษยา มาทแล็ง เป็น กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับที่ 3 เป็นเรื่อง แต่งตั้ง อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ความว่ามีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2560

มาถึงตอนนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์คงมีความพร้อมในการดำเนินกิจการในฐานะสถาบันอุดมศึกษาได้ชัดเจนแล้ว.

“ซี.12”

17 ก.พ. 2560 10:48 17 ก.พ. 2560 10:48 ไทยรัฐ