วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

AEC Go On 18/02/60

วันพุธที่ผ่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แสดงปาฐกถาพิเศษ “โอกาสกับประเทศไทย 4.0” ในงานสัมมนาและนิทรรศการ “Opportunity Thailand” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ว่า รัฐบาลกำลังปรับเปลี่ยนประเทศให้ก้าวสู่ “ประเทศไทย 4.0” ที่เน้นคุณค่า (Value Based Economy) และเน้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Economy) โดยได้ปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ เพื่อให้ส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชน แสดงให้เห็นอีกครั้งว่ารัฐบาลกำลังบอกคนไทย คนใน AEC และคนทั้งโลกว่า ไทยให้ความสำคัญกับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0”

เพื่อให้หลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Country) ใน พ.ศ. 2579 ตามวิสัยทัศน์ของ “แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)” โดยใช้ “แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12” ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ “ประเทศไทย 4.0” เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในช่วงนี้

แนวคิดประเทศไทย 4.0 เป็น การปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ที่ปัจจุบันเน้นการผลิตสินค้าและบริการ โดยได้กำไรต่อหน่วยต่ำ (Low Value Added) หรือผลิตมากแต่ได้กำไรน้อย (More for Less) ไปสู่การผลิตที่มีกำไรต่อหน่วยสูง (High Value Added) หรือผลิตน้อยและได้กำไรมาก (Less for More) ผ่านการนำ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและธุรกิจมากขึ้น

นายกรัฐมนตรียังบอกอีกว่า นอกจากมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเน้นอุตสาหกรรมเป้าหมายและเทคโนโลยีแล้ว รัฐบาลยังพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อกระจายความเจริญไปทั่วประเทศ ได้แก่ พัฒนาพื้นที่ชายแดนติดประเทศเพื่อนบ้านในรูปของ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ” ทั้ง 10 จังหวัด และพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) โดยตั้งเป้าหมายให้ EEC เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน การขนส่งของภูมิภาค และเป็นประตูสู่เอเชีย รวมทั้ง AEC

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ.

17 ก.พ. 2560 10:47 17 ก.พ. 2560 10:47 ไทยรัฐ