วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตลาดหลักทรัพย์มอบรางวัลบริษัทต้นแบบ

14+51บจ.ดำเนินธุรกิจยั่งยืนคู่ธรรมาภิบาล

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี เป็นผู้มีคุณูปการแก่ตลาดทุนด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมประกาศผลและมอบรางวัล SET Sustainability Awards ประจำปี 2559 แก่ 14 บริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่เป็นต้นแบบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้แก่ BANPU-BCP-CFRESH-CHO-HMPRO-IRPC-LPN MINT-PPP-PTTGC-SAT-SCC-SSSC และ TOP ทั้งยังมอบรางวัลให้แก่ 51 บจ.ที่อยู่ในรายชื่อ Thailand Sustainability Investment : THSI “หุ้นยั่งยืน” ด้วย

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์มุ่งสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนให้ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) ควบคู่ไปกับการสร้างการเติบโตของผลประกอบการ รวมถึงส่งเสริมบทบาทของผู้ลงทุนโดยเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน ในการนำประเด็นด้าน ESG มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯเชื่อมั่นว่าจะเป็นรากฐานและนำมาซึ่งการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วนในตลาดทุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯจึงจัดให้มีการมอบรางวัล SET Sustainability Awards ขึ้นเพื่อยกย่องและสนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้แก่ภาคธุรกิจและองค์กรอื่นๆด้วย ในโอกาสเดียวกันตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังได้ประกาศเชิดชูเกียรติคุณแก่ศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี ในฐานะผู้มีคุณูปการแก่ตลาดทุนด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งท่านมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานและพัฒนางานด้านบรรษัทภิบาลของตลาดทุนไทยมาตลอด 20 ปี จนทำให้ปัจจุบัน บริษัทจดทะเบียนไทยมีศักยภาพและเติบโตเป็นองค์กรที่มีความยั่งยืน สามารถขยายผลกระทบเชิงบวกไปสู่สังคมวงกว้างทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล.

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ได้ประกาศเกียรติคุณศาสตราจารย์หิรัญ รดีศรี เป็นผู้มีคุณูปการแก่ตลาดทุนด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมประกาศผลและมอบรางวัล SET Sustainability Awards 16 ก.พ. 2560 23:50 17 ก.พ. 2560 00:53 ไทยรัฐ