วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พระสังฆราช' เตรียมเสด็จถวายสักการะ พระอัฐิอดีตสังฆราช 18-20 ก.พ.

"สมเด็จพระสังฆราช" เตรียมเสด็จถวายสักการะพระอัฐิอดีตสมเด็จพระสังฆราช 18-20 ก.พ. ทั้งเข้าถวายสักการะ "สมเด็จฯวัดปากน้ำ" 19 ก.พ.นี้ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช แจ้งขอความร่วมมืองดถ่ายภาพเซลฟี่กับสมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. ที่พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานวโรกาสให้คณะสงฆ์เข้าถวายสักการะ ตั้งแต่เวลา 13.00น. จนถึงเวลา 15.00น. โดยมีคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายธรรมยุต และมหานิกาย เข้าถวายสักการะอย่างต่อเนื่อง อาทิ พระเถระจากคณะสงฆ์ธรรมยุต ที่ดำรงตำแหน่งในกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) คณะสงฆ์กรุงเทพมหานคร ฝ่ายธรรมยุต คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นต้น

ทั้งนี้ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ ในฐานะเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า วันที่ 16-17 ก.พ.สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานวโรกาสให้คณะสงฆ์จากทั่วประเทศเข้าถวายสักการะ โดยจะให้เฉพาะคณะสงฆ์เท่านั้น ซึ่งมีคณะสงฆ์จากจังหวัดต่างๆ ส่งหนังสือแสดงความจำนงขอประทานวโรกาสเข้าเฝ้าถวายสักการะแล้ว กว่า 40 คณะ

จากนั้นวันที่ 18-20 ก.พ. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเสด็จถวายสักการะพระอัฐิอดีตสมเด็จพระสังฆราช ยังวัดต่างๆ ทั้งจะเดินทางไปถวายสักการะสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในวันที่ 19 ก.พ. ด้วย ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติสืบกันมา และในช่วงเดือนมี.ค. มีกำหนดการเสด็จไปทำบุญถวายบูรพาจารย์ ที่จ.ราชบุรี

สำหรับกำหนดการสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเข้าถวายสักการะพระอัฐิ อดีตสมเด็จพระสังฆราช ดังนี้ วันที่ 18 ก.พ. เวลา 14.00 น. เสด็จยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทรงถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 7 สมเด็จพระอรยวงศาคตญาณ (ปุณฺณสิริมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 17 จากนั้น เสด็จยังวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ทรงถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงษญาณ (ศุข) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 2 สมเด็จพระอริยวงษญาณ (มี) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 3 สมเด็จพระอริยวงษญาณ (สุก) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 4 สมเด็จพระอริยวงษญาณ (ด่อน) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 5

จากนั้นเสด็จยังวัดบวรนิเวศ ทรงถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ (ปญฺญาอคฺคมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 8 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (มนุสฺสนาคมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 10 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (สุจิตฺตมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 13 สมเด็จพระญาณสังวร (สุวฑฺฒนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 19 และเสด็จยังวัดมกุฏกษัตริยาราม ทรงถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ( อุฏฐายีมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 16 วันที่ 19 ก.พ. เวลา 14.15น. เสด็จไปวัดเบญจมบพิตร ทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (กิตฺติโสภณมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่14 จากนั้นเสด็จยังวัดสระเกศ ทรงถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ญาโณทยมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 15 ก่อนที่จะเสด็จยังวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ถวายสักการะ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)

จากนั้นเสด็จยังวัดสุทัศนเทพวราราม ทรงถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ติสฺสเทวมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 12 วันที่ 20 ก.พ. เวลา14.00น. เสด็จยังวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ทรงถวายสักการะพระอัฐิ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ( ปุสฺสเทวมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 9 จากนั้นเสด็จยังวัดระฆังโฆสิตา ทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงษญาณ(ศรี) สมเด็จพระองค์ที่ 1 และเสด็จยังวัดราชบุรณะ ทรงถวายสักการะพระอัฐิสมเด็จพระอริยวงษญาณ (ญาณสํวรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 6

ขณะเดียวกันทางสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธฯ ได้แจ้งว่าในการรับเสด็จสมเด็จพระสังฆราช รวมทั้งการเข้ากราบสักการะ ขอให้พุทธศาสนิกชนงดการถ่ายภาพแบบเซลฟี่ เนื่องจากเป็นกริยาที่ไม่เหมาะสม."สมเด็จพระสังฆราช" เตรียมเสด็จถวายสักการะพระอัฐิอดีตสมเด็จพระสังฆราช 18-20 ก.พ. ทั้งเข้าถวายสักการะ "สมเด็จฯวัดปากน้ำ" 19 ก.พ.นี้ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช แจ้งขอความร่วมมืองดถ่ายภาพเซลฟี่กับสมเด็จพระสังฆราช 16 ก.พ. 2560 22:10 17 ก.พ. 2560 00:01 ไทยรัฐ