วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รถจดทะเบียนป้ายแดงทั่วประเทศ พุ่ง 2.8 ล้านคัน จยย.สูงสุด-กระบะลดฮวบ

รถจดทะเบียนป้ายแดงทั่วประเทศ พุ่ง 2.8 ล้านคัน จยย.สูงสุด-กระบะลดฮวบ

  • Share:

ขนส่ง เผยสถิติรถจดทะเบียนใหม่ป้ายแดงทั่วประเทศ ปี 59 สูงถึง 2,872,026 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 3.60 จยย. มียอดจดมากสุด อยู่ที่ 1,914,131 คัน ส่วนรถยนต์นั่งไม่เกินเจ็ดคนอยู่ที่ 552,947 คัน ขณะที่ รถกระบะมียอดจดทะเบียนลดลงจากปีก่อน อยู่ที่ 245,437 คัน ...

วันที่ 16 ก.พ. 60 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงสถิติรถจดทะเบียนใหม่ป้ายแดงทั่วประเทศประจำปี 2559 ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พบว่ามีผู้นำรถใหม่ป้ายแดงมาจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก และสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 2,872,026 คัน เฉลี่ยเดือนละเกือบ 240,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 3.60 ซึ่งมียอดจดทะเบียนรวมทั้งปีอยู่ที่ 2,772,269 คัน

ในปี 2559 มีการจดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประกอบด้วย รถจักรยานยนต์ มียอดการจดทะเบียนมากที่สุดจำนวน 1,914,131 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 99,131 คัน คิดเป็นร้อยละ 5.46 รองลงมา คือ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน มียอดจดทะเบียนจำนวน 552,947 คัน เพิ่มขึ้นจาก ปีก่อน 26,183 คัน คิดเป็นร้อยละ 4.97 ในขณะที่ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล มียอดจดทะเบียนทั้งปีจำนวน 245,437 คัน ลดลงจากปีก่อน 9,800 คัน คิดเป็นร้อยละ 3.84

ส่วนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน มียอดจดทะเบียน 13,134 คัน ลดลง 954 คัน คิดเป็น ร้อยละ 6.77 ส่วนรถแท็กซี่ (รถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน) มียอดจดทะเบียนจำนวน 8,351 คัน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว พบว่า ลดลงจากปีก่อน 1,504 คัน คิดเป็นร้อยละ 15.26

สำหรับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ประกอบด้วย รถโดยสาร มียอดจดทะเบียนทั้งปีจำนวน 11,482 คัน ลดลงจากปีก่อน 4,484 คัน คิดเป็นร้อยละ 28.08 ส่วนรถบรรทุกมียอดจดทะเบียน 65,163 คัน ลดลงจากปีก่อน 3,818 คัน ลดลงร้อยละ 5.53 ซึ่งถือได้ว่า ในภาพรวมของอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยังมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่วนรถประเภทอื่นๆ เริ่มชะลอตัวลง

ทั้งนี้ จากจำนวนการจดทะเบียนรถใหม่ป้ายแดงปี 2559 ส่งผลให้จำนวนรถจดทะเบียนสะสมทั่วประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559) มีจำนวนทั้งสิ้น 37,338,139 คัน ประกอบด้วย รถจักรยานยนต์สูงสุด จำนวน 20,276,806 คัน รองลงมารถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 8,197,012 คัน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจำนวน 6,277,527 คัน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน จำนวน 422,221 คัน รถแท็กซี่จำนวน 95,231 คัน รถโดยสารจำนวน 157,015 คัน รถบรรทุกจำนวน 1,055,717 คัน เป็นต้น

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันการจดทะเบียนรถใหม่มีความสะดวก รวดเร็ว ใช้ระยะเวลาภายใน 1 วัน โดยจะสามารถรับแผ่นป้ายทะเบียนรถได้ทันทีกรณีที่หลักฐานครบถ้วน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ หนังสือแจ้งจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่ สัญญาซื้อขาย สัญญาเช่าซื้อ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี หลักฐานการประกันภัยตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และแบบคำขอจดทะเบียนรถ รวมทั้งหนังสือมอบอำนาจ (กรณีที่มอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน) โดยต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อความถูกต้อง เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของรถ

นอกจากนี้ ยังเพิ่มช่องทางให้ข้อมูลการให้บริการด้านทะเบียนและภาษีรถทางโทรศัพท์มือถือ ผ่านแอพพลิเคชั่น DLT eForm เช่น หลักฐานที่ใช้ ขั้นตอน สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลา รวมถึงสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์แบบคำขอเพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ทำให้ยิ่งเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา จึงขอให้เจ้าของรถดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อไม่ต้องใช้รถป้ายแดง ซึ่งอาจเป็นปัญหาในการติดตามตรวจสอบกรณีรถสูญหาย และเพื่อความสะดวกปลอดภัย

คุณอาจสนใจข่าวนี้