วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
บิ๊กตู่ งัดม.44 ตั้ง พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี เป็นนายกเมืองพัทยา

บิ๊กตู่ งัดม.44 ตั้ง พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี เป็นนายกเมืองพัทยา

  • Share:

เว็บราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ คำสั่ง "บิ๊กตู่" งัด ม.44 แต่งตั้ง พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี เป็นนายกเมืองพัทยา มีผลนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา

ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยข้อ ๑๑ กําหนดให้ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระหรือว่างลง ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ข้อ ๑ วรรคสอง กําหนดให้ในกรณีนายกเมืองพัทยาว่างลง ให้ดําเนินการ ให้ได้มาตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ ดังกล่าว นั้น เนื่องจากการบริหาร จัดการเมืองพัทยา ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการ ที่มีศักยภาพสูง ในการประสานงานกับราชการส่วนกลางทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การปกครอง ตลอดจนการต่างประเทศอย่างใกล้ชิด รวมถึงภาคประชาชนอย่างมีเอกภาพ ทั้งต้องเป็นผู้มีประสิทธิภาพในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ และสามารถบริหารงบประมาณ บังคับบัญชาบุคลากร ตลอดจนบริหารงานบุคคลให้ได้อย่างเด็ดขาดตามกฎหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น แก่พนักงานและลูกจ้างเมืองพัทยา และภาคประชาชน โดยเฉพาะในการรักษาความสะอาด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก้ปัญหาการจราจร การพัฒนาชุมชน การแก้ไขปัญหา ด้านเศรษฐกิจของเมืองท่องเที่ยว และปัญหาเร่งด่วนต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล อันจะเป็นประโยชน์ ต่อการปฏิรูปราชการส่วนท้องถิ่น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ข้อกําหนดในคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งผู้บริหารเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราวเป็นอันสิ้นผลลง และให้ดําเนินการตามคําสั่งนี้แทน โดยให้ปลัดเมืองพัทยา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ นายกเมืองพัทยา

ข้อ ๒ ให้พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี พ้นจากตําแหน่งในสภาเมืองพัทยา และให้เป็นนายกเมืองพัทยา และให้มีรองนายกเมืองพัทยาไม่เกินสี่คน ตามที่นายกเมืองพัทยาแต่งตั้ง ตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น

ข้อ ๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ (๓) และมาตรา ๕๐ นายกรัฐมนตรีอาจสั่งให้ นายกเมืองพัทยาหรือรองนายกเมืองพัทยาออกจากตําแหน่งได้เมื่อมีกรณีแสดงให้เห็นว่า ได้กระทําการอันเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหรือปฏิบัติการหรือละเลยไม่ปฏิบัติการอันควรปฏิบัติในลักษณะ ที่เห็นได้ว่าจะเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก่เมืองพัทยาหรือแก่ราชการโดยส่วนรวมหรือแก่การรักษา ความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน

ข้อ ๔ ให้นายกเมืองพัทยาและรองนายกเมืองพัทยาท่ีได้รับแต่งตั้งตามคําสั่งนี้ ได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง เงินค่าตอบแทนพิเศษ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๕ นายกรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคําสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคําสั่งนี้ได้

ข้อ ๖ คําสั่งนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประวัติโดยย่อ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี เกิดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2496 ที่จังหวัดสมุทรสาคร

ารศึกษา โรงเรียนนายตำรวจสามพราน รุ่นที่ 28 ปี 2518, หลักสูตรโรงเรียนผู้กำกับ รุ่นที่ 19 ปี 2536, หลักสูตรนักปกครองระดับสูง จากวิทยาลัยการปกครอง รุนที่ 37 ปี 2540, หลักสูตรการบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 18 ปี 2542

ทำงานในตำแหน่ง สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองชลบุรี วันที่1 ตุลาคม 2531,   รองผู้กำกับการประจำกรมตำรวจ(ทำหน้าที่รองหัวหน้าชุดป้องกันปราบปรามยาเสพติด1) วันที่ 10 มกราคม   2534, รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตำรวจภูธร 2 วันที่ 2 ตุลาคม 2535, ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 วันที่ 23 มกราคม 2537,  ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการบริการการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ วันที่ 1 พฤษภาคม 2537,  ผู้กำกับการรองหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2538, รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 25 ตุลาคม 2539, รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี วันที่ 1 พฤษภาคม 2542, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1 ตุลาคม 2545, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี 7 สิงหาคม 2547 และรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 วันที่ 11 พฤษภาคม 2550 และเกษียณ 1 ตุลาคม 2556 ,รองประธานสภาเมืองพัทยา คนที่ 2 เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2559

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้