วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ จัดพิธีสมโภช-นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ปี 60

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย จัดพิธีสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 18-24 ก.พ. 60 ด้วย "ในหลวง ร.9" ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระมหาเจดีย์ขึ้น อันเป็นสังเวชนียสถานที่เสด็จปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ...

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 60 พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ กล่าวว่า วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย ภายใต้การดูแลของ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย ได้จัดพิธีสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 18-24 กุมภาพันธ์ 2560 ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อันเป็นสังเวชนียสถานที่เสด็จปรินิพพาน สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธ และแบ่งแจกพระบรมสารีริกธาตุให้พระราชา 8 พระนคร นับเป็นมหามงคลที่พุทธบริษัทชาวไทยทั่วโลกได้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่พระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี

เมื่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ พสกนิกรชาวไทยผู้จงรักภักดี และชาวพุทธผู้ศรัทธาเลื่อมใสนั้นแล้ว ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุ กับเส้นพระเจ้า และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุกับเส้นพระเจ้า ไว้ที่พระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา ให้เป็นที่สักการบูชาด้วยสัมมาปฏิบัติจากชาวพุทธทั่วโลกและผู้ศรัทธาเลื่อมใสจากนานาอารยประเทศ เพื่อให้เกิดประเพณีอันดีงาม และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้สถาพร จึงได้จัดงานสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุขึ้น เป็นที่รวมศรัทธา ให้งดงามยิ่ง อันเป็นผลจากการเชิดชูสถาบันทั้ง 3 คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในแดนพุทธภูมิ

พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) กล่าวต่อว่า โดยจัดกิจกรรมร่วมกับวัดพุทธนานาชาติ ชุมท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมสำหรับเยาวชน ดังนี้ อาทิ การประกวดวาดภาพระบายสี “พระพุทธเจ้า มหาศาสดาโลก” การประกวดร้องเพลงสรรเสริญพระพุทธเจ้า ของโรงเรียนในความอุปถัมภ์ของวัด 27 โรงเรียน การจัดการแข่งขันกีฬาคริเก็ต กิจกรรมถือศีล กินเจ ปฏิบัติธรรม สวดอิติปิโส 108 จบ เปิดโรงทานแก่ผู้ยากไร้ และเปิดให้บริการรักษาพยาบาลฟรีแก่ชาวอินเดียท้องถิ่นไม่แบ่งชนชั้น วรรณะ ศาสนา ฟรีตลอด 3 วัน

ส่วน พิธีเปิดงานนมัสการและสมโภชพระบรมสารีริธาตุ ประจำปี 2560 มีขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เอกอัครทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2560 เปิดประตูพระมหาธาตุเฉลิมราชศรัทธา และพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ โดยวันที่ 23 กุมภาพันธ์ อัญเชิญถวายสักการะพระพุทธปรินิพพาน ณ สาลวโนทยาน มีขบวนช้าง ขบวนม้า ขบวนนาฏศิลป์จากจังหวัดเชียงราย พระมหาเถระ พระสงฆ์นานาชาติ และพุทธศาสนิกชนทั้งไทย อินเดีย และนานาชาติ กว่า 2,000 คน วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 อัญเชิญพระพุทธรูปปางปรินิพพานจากสาลวโนทยาน สถานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานสู่มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน ตามแบบโบราณราชประเพณี เจ้ามัลละกษัตริย์

วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย จัดพิธีสมโภชและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 18-24 ก.พ. 60 ด้วย "ในหลวง ร.9" ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระมหาเจดีย์ขึ้น อันเป็นสังเวชนียสถานที่เสด็จปรินิพพาน 16 ก.พ. 2560 12:29 16 ก.พ. 2560 19:28 ไทยรัฐ