วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

งานคือเงิน 17/02/60

คนที่กลัวการเริ่มต้น ย่อมไม่มีทางพบกับความสำเร็จ

สารพัดตำแหน่งงานดีๆ มีให้เลือกจับจองกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพิธีการ) 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษา วรรณคดี หรือ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานพิธีการ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน และความรู้ในการเขียนและแปลภาษาอังกฤษ มีความรู้ความสามารถ ร่าง โต้ตอบหนังสือเป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน มีความสามารถในงานแปลเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เพื่อนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรี รวมถึงแปลข้อความบรรยายการแสดงทางวัฒนธรรมที่ใช้ในการจัดงานเลี้ยงรับรองอาคันตุกะของรัฐบาล มีความรู้ในการรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นฐาน วัฒนธรรม และค่านิยม แล้วนำมากำหนดท่าทีในการแสดงอัธยาศัยของนายกรัฐมนตรี และกำหนดรูปแบบ วิธีการ ในการดำเนินงานอันจะเป็นการช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับต่างประเทศ มีความรู้ความสามารถในการต้อนรับ/รับรอง และดูแลประมุข ผู้นำ หัวหน้ารัฐบาลและบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยตามหลักเกณฑ์การเยือน และไม่เป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล หรือแขกของนายกรัฐมนตรี สามารถทำหน้าที่พิธีกรภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษในงานพิธีการต่างๆ เช่น พิธีลงนามความตกลง งานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการ และงานสโมสรสันนิบาต ฯลฯ สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://thaigov.job.thai.com  ถึง 17 ก.พ.นี้

สำนักงานตลาด กรุงเทพมหานคร รับ นิติกร 1 อัตรา สังกัดงานนิติการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทาง กฎหมาย, นักบัญชี 1 อัตรา สังกัดงานบัญชีและตรวจสอบ ฝ่ายการคลัง วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทาง บัญชี, นักบัญชี 1 อัตรา สังกัดงานการเงินและบัญชี ฝ่ายอำนวยการตลาดธนบุรี วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทาง บัญชี, วิศวกร 1 อัตรา สังกัดงานบริหารและพัฒนาตลาด ฝ่ายอำนวยการตลาดธนบุรี วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทาง วิศวกรรมศาสตร์, พนักงานธุรการ 1 อัตรา สังกัดงานธุรการ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทาง บัญชี พาณิชยการ การตลาด เลขานุการ การขาย หรือ คอมพิวเตอร์, พนักงานธุรการ 1 อัตรา สังกัดงานธุรการ ฝ่ายอำนวยการตลาด วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทาง บัญชี พาณิชยการ การตลาด เลขานุการ การขาย หรือ คอมพิวเตอร์, พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา สังกัดงานบัญชีและตรวจสอบ ฝ่ายการคลัง วุฒิ ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ทาง บัญชี การเงิน พาณิชยการ บริหารธุรกิจ, พนักงานเก็บเงิน 1 อัตรา สังกัดงานการเงินและบัญชี ฝ่ายอำนวยการตลาดธนบุรี วุฒิ ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ ทาง บัญชี พาณิชยการ การตลาด การขาย เลขานุการ หรือ คอมพิวเตอร์, พนักงานตรวจตลาด 1 อัตรา สังกัดงานบริหารและพัฒนาตลาด ฝ่ายอำนวยการตลาดธนบุรี วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า, ช่าง 1 อัตรา สังกัดงานบริหารและพัฒนาตลาด ฝ่ายอำนวยการตลาด วุฒิ ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ ทาง ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างสถาปัตยกรรม, ช่าง 4 อัตรา สังกัดงานบริหารและพัฒนาตลาด ฝ่ายอำนวยการตลาดธนบุรี วุฒิ ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่ทาง ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา ช่างไฟฟ้า ช่างสถาปัตยกรรม สมัครที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 5 (เข้าลิฟต์ด้านหลัง) สำนักงานตลาด กรุงเทพฯ เลขที่ 8 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (ใกล้ตลาดประชานิเวศน์ 1) โทร.0-2158-0740 (-42) ต่อ 23 รับถึง 17 ก.พ.นี้

วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ พนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา วุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทาง การบัญชี สมัครที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร.0-2613-2841 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://ci.tu.ac.th  ถึง 20 ก.พ.นี้

วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท หรือเทียบเท่า, เจ้าหน้าที่วิจัย 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทางด้าน การแพทย์แผนจีน สมัครที่งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต อาคารปิยชาติ ชั้น 2 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร.0-2986-9213 ต่อ 7599 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.cicm.tu.ac.th  ถึง 20 ก.พ.นี้

กรมประมง รับ นายช่างกลเรือปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ใน สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทาง วิศวกรรมเครื่องกลเรือ วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ หรือ วิศวกรรมเครื่องกล ต้องได้รับประกาศ-นียบัตรรองต้นกลของเรือเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ ประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750-3,000 กิโลวัตต์ จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ ประกาศนียบัตรต้นกลของเรือเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีความรู้เกี่ยวกับช่างเครื่องเรือ ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรด้านการประมง และความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 และแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.2482 และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 สมัครทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.fisheries.go.th  หัวข้อ “รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ” หรือ http://www.fisheries.go.th  หัวข้อ “รับสมัครงาน” เลือก “สมัครสอบเข้ารับราชการ” เลือก “รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ” เปิดรับถึง 22 ก.พ.นี้

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ขยายเวลารับ นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา หน่วยงานสำนักงานคณบดี อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ นวัตกรรมการศึกษา นวัตกรรมการเรียนรู้ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ระดับดีมาก มีความรู้ความสามารถในงานการศึกษาเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล มีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนงานด้านต่างๆ ของหน่วยงานที่สังกัด มีความสามารถหรือประสบการณ์ในการทำ E-Learning สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี มีความสามารถในการจัดการความเสี่ยงในงานได้ดี มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย เสียสละ และทำงานเป็นทีม มีจิตใจในการให้บริการ ต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน สมัครที่ งานพัฒนาองค์กรและทุนมนุษย์ สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 พุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 โทร.0-2800-2840(-60) ต่อ 1006 ถึง 23 ก.พ.นี้

สำนักงานอัยการสูงสุด รับ คนพิการ ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา กลุ่มงานบริการ วุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา ที่มีการศึกษาวิชาคอม-พิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 2 หน่วยกิต จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ระยะเวลาการจ้างนับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึง 30 กันยายน 2563 สมัครที่ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลกลุ่มสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ถนนแจ้งวัฒนา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ถึง 24 ก.พ.นี้

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับ อาจารย์ 1 อัตรา วุฒิ ปริญญาโท/ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า ด้านทันตแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง สมัครที่ หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้น 9 อาคารปิยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2986-9213 ต่อ 7105, 7102 ถึง 24 ก.พ.นี้

มหาวิทยาลัยศิลปากร รับ อาจารย์ 2 อัตรา สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม วุฒิ ปริญญาเอก ทาง คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ประกันชีวิต คณิตศาสตร์การเงิน คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม การวิจัยดำเนินงาน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สนใจสอบถามและสมัครที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม โทร.0-3424-5300 ต่อ 28016, 28046 ถึง 28 ก.พ.นี้.

หมึกเขียว

คนที่กลัวการเริ่มต้น ย่อมไม่มีทางพบกับความสำเร็จ สารพัดตำแหน่งงานดีๆ มีให้เลือกจับจองกันเช่นเคยที่ งานคือเงิน... 16 ก.พ. 2560 10:35 16 ก.พ. 2560 10:35 ไทยรัฐ