วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรรมการ นปส.68

โดย ซี.12

ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 68 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้เลือกตั้งคณะกรรมการผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเรียบร้อยแล้ว

จึงมีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังนี้

ชุดแรกเป็น คณะกรรมการที่ปรึกษา ประกอบด้วย 1.นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 2.พ.ต.ท.บรรณฑูรย์ ฉิมกรา ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ 3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 3.นางสุรีย์พรรณ ณ สงขลา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสตูล 4.นายขจิตต์ บำรุงปรีชา ผู้ตรวจราชการ กรมที่ดิน 5.นายวาทกานต์ ช่อแก้ว ผู้อำนวยการ กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน 6.นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 7.นายชัชวาล ปัญญา นายอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 8.นายประทีป นทีทวีวัฒน์ นายอำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 9.ร.ต.ท.ภพชนก ชลานุเคราะห์ นายอำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 10.นายสัญญ์ธวัชช์ ริ้วเหลือง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร

ส่วน คณะกรรมการ นปส.รุ่น 68 ประกอบด้วย

1.นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการ 2.นายฉัตรชัย อุสาหะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส รองประธานกรรมการ 3.นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร รองประธานกรรมการ 4.นายชัยรัตน์ พัดประดิษฐ นายอำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี รองประธานกรรมการ 5.พญ.วายุพา วงศ์วิกรม นายแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 6.นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด กรรมการและโฆษก 7.นายกิตติคุณ บุตรคุณ นายอำเภอภูเรือ จังหวัดเลย กรรมการฝ่ายปฏิคม 8.นายวันฉัตร ชุณหถนอม อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด กรรมการฝ่ายวิชาการ 9.นางฐิติลักษณ์ แสงงาม นายอำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง กรรมการและเหรัญญิก 10.นายกัฬชัย เทพวรชัย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก กรรมการ 11.ว่าที่ ร.ต.พิรุณ เหมะรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรมที่ดิน กรรมการ 12.นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี กรรมการ 13.นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี กรรมการ 14.นายกกชัย ฉายรัศมีกุล นายอำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี กรรมการ 15.นายยุทธพร พิรุณสาร นายอำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น กรรมการและเลขานุการ

ทั้งหมดนี้มีนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้อำนวยการสถาบัน ดำรงราชานุภาพ เป็น ผู้อำนวยการโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง.

“ซี.12”

16 ก.พ. 2560 10:30 16 ก.พ. 2560 10:30 ไทยรัฐ