วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ขอเงินจ่ายบำนาญ 1,463 ล. งานสั่งรัฐบาลอีก 1.4 พันล้าน

ขอเงินจ่ายบำนาญ 1,463 ล. งานสั่งรัฐบาลอีก 1.4 พันล้าน

  • Share:
สภา กทม.เห็นชอบตาม กทม.ขอ

เมื่อวันที่ 15 ก.พ.60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามีการประชุมสภา กทม. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 5) ประจำปี พ.ศ.2560 โดยนายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. ได้เสนอญัตติขอความเห็นชอบให้ กทม.จ่ายขาดเงินสะสม กทม. 2,654,512,000 บาท เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นการเร่งด่วน เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณตามข้อบัญญัติ กทม. เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไว้ไม่เพียงพอ ซึ่งการขอจ่ายขาดเงินสะสมประกอบด้วยงบกลาง จำแนกเป็น 2 รายการ คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภารกิจและหรือนโยบายที่ได้รับมอบจากรัฐบาล 1,190,620,000 บาท และเงินสำรองสำหรับจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร 1,463,892,000 บาท จึงขอความเห็นชอบจากสภา กทม. ในการนำไปแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะนโยบายที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมิได้มีการจัดสรรงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติ กทม. เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 หรือได้จัดสรรงบประมาณแต่ไม่เพียงพอ

นายจักกพันธุ์กล่าวว่า การเสนอญัตติร่างข้อบัญญัติดังกล่าว อาศัยอำนาจตามมาตรา 97 และมาตรา 103 แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ กทม. พ.ศ.2528 โดยหากในปีงบประมาณใด เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กทม.ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายสำหรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กทม. ให้ กทม.จัดสรรเงินงบประมาณเพื่อเพิ่มเติมให้เพียงพอกับการใช้จ่ายสำหรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กทม.ที่ยังขาดอยู่ในปีนั้น โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา กทม. รายงานข่าวแจ้งว่า ในการประชุมสมาชิกสภา กทม.ได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ตาม ได้เสนอขอให้คณะผู้บริหารมีความรอบคอบในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประสิทธิภาพดำเนินนโยบาย จากนั้นที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในญัตติดังกล่าว และแต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญฯ จำนวน 15 คน แบ่งเป็น สมาชิกสภา กทม. 10 คน ผู้บริหาร 5 คน เพื่อพิจารณากลั่นกรองในรายละเอียดต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้