วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร้อยใจถวายในหลวง "ภูมิพล"

พล.อ.ธนะศักดิ์

ไทย-ญี่ปุ่น สานไมตรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร-นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 

ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น มีสายสัมพันธ์ที่รุ่งเรืองยาวนานมากว่า 600 ปี นับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จนก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์ทางการทูตสมัยใหม่อย่างเป็นทางการ นำไปสู่การลงนามใน “ปฏิญญา ทางพระราชไมตรีและการพาณิชย์ระหว่างประเทศ ไทยและประเทศญี่ปุ่น” เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2430 ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งนับเป็นหมุดหมายอันสำคัญยิ่งทาง ประวัติศาสตร์ จวบจนถึงปัจจุบันความสัมพันธ์ของ ไทย-ญี่ปุ่นได้พัฒนาเจริญรุดหน้า ทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมถึงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ตลอดจนความช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามยาก ทั้งในระดับรัฐบาลและ ประชาชน โดยมีพระราชไมตรีของพระราชวงศ์ทั้งสองประเทศเป็นเสาหลัก

ความสัมพันธ์ประดุจญาติมิตรของพระราชวงศ์ไทยและญี่ปุ่น เห็นได้ชัดจากภายหลังการเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ และ สมเด็จพระ จักรพรรดินีมิชิโกะแห่งญี่ปุ่น ทรงแสดงออกถึงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการทรงฉลอง พระองค์ไว้ทุกข์เป็นเวลา 3 วัน ซึ่งไม่เคยมีปรากฏมาก่อนในธรรมเนียมปฏิบัติของราชสำนักญี่ปุ่น และต่อมาในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 พระสงฆ์ญี่ปุ่น 1,300 รูป พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวญี่ปุ่น ยังแสดงความอาลัยด้วยการร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

และ ในวาระครบรอบ 100 วัน การ เสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประเทศไทย โดยกระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการต่างประเทศ ได้ร่วมกับประเทศญี่ปุ่น โดยวัดเน็นบุตสึชู จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมทั้งจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนิทรรศการความสัมพันธ์ไทย–ญี่ปุ่น เนื่องในวาระครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ ทางการทูต ณ วัดเน็นบุตสึชู จังหวัดเฮียวโกะ เมืองโกเบ ระหว่างวันที่ 4–10 กุมภาพันธ์ 2560

“ทีมข่าววัฒนธรรม” ได้มีโอกาสติดตามคณะผู้แทนไทย นำโดย พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พล.ร.อ.อิทธิคมน์ ภมรสูต รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง
วัฒนธรรม น.ส.ดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ และคณะเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ไป ร่วมงานอันทรงเกียรติ โดยมี นายบรรสาร บุนนาค เอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว นายดุสิต เมนะพันธุ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา พร้อมบรรดาข้าราชการไทยจากกรุงโตเกียวและนครโอซาการ่วมคณะ

ภาพพระสงฆ์ญี่ปุ่นนับพันรูป พร้อมด้วยผู้คนหลายหมื่นชีวิตที่หลั่งไหลเข้ามาร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวง “ภูมิพล” ณ ศากยมุนี ฮอลล์ วัดเน็นบุตสึชู เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์

ที่ผ่านมา ท่ามกลางการจัดงานที่งดงามยิ่งใหญ่สมพระเกียรติ พร้อมเข้าแถวต่อคิวยาวเป็นกิโล เพื่อรอชมนิทรรศการด้วยความสนใจ สร้างความปลื้มปีติให้กับคนไทยที่ได้ร่วมงาน

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี บอกว่า “การจัดงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่นที่มีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นใกล้ชิดกันมานาน ทั้งระดับราชวงศ์ รัฐบาลและประชาชน โดยเฉพาะวัดเน็นบุตสึชู เป็นวัดที่มีความใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาของไทย และราชวงศ์ไทย ซึ่งทราบว่า ภายในศากยมุนี ฮอลล์ มีพระพุทธรูปที่ได้รับพระ ราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และที่รับ ประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ผู้ก่อตั้งวัดคือ ท่านคิวเสะ เอ็นชินโจะ ยังเคยเข้าเฝ้าและร่วมโต๊ะเสวยพระกระยาหารกับในหลวง รัชกาลที่ 9 และนับถือพระองค์ท่านเป็นครู การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร ครบ 100 วัน จึงเป็นการแสดงออกซึ่งความอาลัยจากหัวใจของชาวญี่ปุ่น และเนื่องในปี 2560 เป็นวาระครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ ทาง การทูตไทย– ญี่ปุ่น จึงเป็นโอกาสดีที่ได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และนิทรรศ- การความสัมพันธ์ทางการทูตไทย–ญี่ปุ่น เพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่จัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่ งดงามสมพระเกียรติ”

สำหรับนิทรรศการในครั้งนี้ประกอบด้วย การนำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สายสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยและพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น ความสัมพันธ์ 130 ปี ไทย-ญี่ปุ่น พร้อมจัดฉาย วีดิทัศน์สารคดีเกี่ยวกับการแสดงความอาลัยพระราชปรารภของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ ถึงพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นของพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งตลอดระยะเวลาการจัดนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 4-10 ก.พ.ที่ผ่านมา มีการยืนยันยอดจาดวัดเน็นบุตสึชูว่ามีผู้คนหลั่งไหลมาชมนิทรรศการไม่ขาดสายถึง 158,300 คน

“ทีมข่าววัฒนธรรม” ปลื้มปีติและประทับใจกับภาพแห่งความสำเร็จผ่านการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ เพราะนั่นย่อมเป็นการแสดงออกซึ่งความรักและความผูกพันที่แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นที่ส่งผลถึง “ไมตรีจิต” และ “ความสัมพันธ์” อันงดงาม ยั่งยืน!!!

ทีมข่าววัฒนธรรม

ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น มีสายสัมพันธ์ที่รุ่งเรืองยาวนานมากว่า 600 ปี นับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จนก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์ทางการทูตสมัยใหม่อย่างเป็นทางการ 15 ก.พ. 2560 14:04 15 ก.พ. 2560 14:06 ไทยรัฐ