วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นปส.68 (ต่อ)

นปส.68 (ต่อ)

โดย ซี.12
16 ก.พ. 2560 05:01 น.
  • Share:

หลักสูตรนักปกครองระดับสูง หรือ นปส. รุ่นที่ 68 มีข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆทั้งของมหาดไทยและภายนอกได้รับการคัดเลือกเข้าไปเรียน

ของ กรมการปกครอง นอกจากนายอำเภอแล้วยังมีอีก 2 รายที่เสียบเข้ามาทีหลัง คือ 63.นายปรณต สุวรรณมาลา ผู้อำนวยการส่วนรักษาความสงบเรียบร้อย 2 สำนักการสอบสวนและนิติการ 64.นายสัญชัย เดชนิมิตวัช ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูล สำนักบริหารการทะเบียน

จากกรมอื่นๆก็มี 65.นายขจิตต์ บำรุงปรีชา ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน 66.นายพินิจ วรจักร เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุบลราชธานี 67.น.ส.สุภาวณี ชูโชติ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร 68.นายสุรวิทย์ นวลแก้ว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี 69.นายสาคร รุ่งเรือง ผู้ตรวจราชการกรมที่ดิน 70.ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี 71.นายวาทกานต์ ช่อแก้ว ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน 72.นางศุภมาส เหล็นเรือง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษรักษาการ ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชน 73.นายทวี ไข่แก้ว โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช 74.นายพิชัย เสริมสุวรรณ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุบลราชธานี 75.นายสมพร กาญจน์นิรันดร์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี 76.นายกัฬชัย เทพวรชัย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก

77.นายเดชา พลกล้า ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนม 78.นายหรรณพ พุกจันทร์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 79.นายเพิ่มวิทยา กันทะทรง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน 80.นายสัญญ์ธวัชช์ ริ้วเหลือง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร 81.นายทแกล้ว นุศรีวอ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสาธารณภัย ศปภ.เขต 7 สกลนคร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 82.นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดยะลา 83.นายวันชัย จงวิริยะเจริญชัย ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตบางขุนเทียน การไฟฟ้านครหลวง 84.นายศุภชัย เอกอุ่น ฝ่ายวิศวกรรมและบริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

จากนอกมหาดไทย มี 85.นายวิริยะ รามสมภพ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 86.นายเทพสุ บวรโชติดารา ผู้อำนวยการกองข่าวกรองทางการเงิน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 87.นางวัลภา เดชากิจไพศาล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร 88.นายอนันต์ ดนตรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี 89.นางสาวรัชนี เพชรสม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 90.นายเวียง สุวรรณะ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา 91.นพ.ปรารถนา ประสงค์ดี รักษาการนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 92.พญ.วายุพา วงศ์วิกรม หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคนสถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

93.นายวันฉัตร ชุณหถนอม อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด 94.นางกัญญ์สิริ เจริญธรรมโชติ หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร 9 สภากาชาดไทย สภากาชาดไทย 95.พ.ต.ท.บรรฑูรย์ ฉิมกรา ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ 3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ 96.นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ สหกรณ์จังหวัดตาก 97.นางอำนวยพร ชลดำรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ 98.นายนรินทร์ ประทวนชัย นักวิชาการป่าไม้

นปส.68 รุ่นนี้มีเวลาศึกษาอบรมไปจนถึงวันที่ 28 เมษายน 2560.

“ซี.12”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้