วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม. ขานรับ 'ยูเอ็น' เร่งคลอดมาตรการคว่ำบาตร 'เกาหลีเหนือ'

ครม. มีมติเห็นชอบดำเนินการตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เร่งกำหนดมาตรการคว่ำบาตร "เกาหลีเหนือ"

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 60 ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุม ครม.ว่า ครม.มีมติเห็นชอบการดำเนินการตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security Council: UNSC) ที่ 2321 (ค.ศ. 2016) เกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือ ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และธนาคารแห่งประเทศไทย ถือปฏิบัติตามแนวทางจากผลการประชุมส่วนราชการ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 และปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้เป็นไปตามรายการล่าสุด พร้อมทั้งแจ้งการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงการต่างประเทศทราบ เพื่อประโยชน์ในการรายงานต่อสหประชาชาติ (United Nations : UN) ต่อไป

พ.อ.หญิง ทักษดา กล่าวว่า สาระสำคัญของข้อมติที่ 2321 (ค.ศ. 2016) กำหนดมาตรการคว่ำบาตรเกาหลีเหนือเพิ่มเติม ประกอบด้วย 1. มาตรการป้องกันการแพร่ขยายอาวุธ 2. มาตรการด้านการขนส่งสินค้า การสกัดกั้นสินค้า การตรวจสอบสินค้า 3. มาตรการเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือทางวิทยาศาสตร์และวิชาการ 4. มาตรการเกี่ยวกับนักการทูตและสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือ 5. มาตรการห้ามเดินทางและอายัดทรัพย์สิน 6. มาตรการด้านการนำเข้าและส่งออกและเพิ่มรายการสินค้าฟุ่มเฟือย และ 7. มาตรการทางการเงิน การธนาคาร และการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

ครม.มีมติเห็นชอบดำเนินการตามมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เร่งกำหนดมาตรการคว่ำบาตร "เกาหลีเหนือ" 14 ก.พ. 2560 17:10 14 ก.พ. 2560 17:45 ไทยรัฐ