วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขนส่งทางบก เปิดจุดบริการขอใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศแห่งใหม่

ขนส่งทางบก เปิดจุดให้บริการออกใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ International Driving Permit แห่งใหม่ ภายในอาคาร 4 บริเวณชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร เพื่อให้บริการประชาชนได้สะดวกมากขึ้น

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 60 นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า การเปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ โดยผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ หรือ International Driving Permit ส่วนใหญ่เป็นผู้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อติดต่อธุรกิจ ศึกษาต่อ เพื่อท่องเที่ยว และมีความจำเป็นต้องขับรถในต่างประเทศซึ่งต้องมีใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศเพื่อการขับรถที่ถูกต้อง

โดยใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศมีลักษณะเป็นสมุดพกทำจากกระดาษแข็งสีขาว มีขนาดใหญ่กว่าหนังสือเดินทาง (passport) เล็กน้อย มีคำแปลหลายภาษา พร้อมแสดงภาพถ่ายผู้ได้รับใบอนุญาต และมีอายุการใช้งาน 1 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาต

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางบก จึงจัดตั้งจุดให้บริการประชาชนแห่งใหม่ ซึ่งจะให้บริการเฉพาะการออกใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศเพียงอย่างเดียว ภายในอาคาร 4 บริเวณชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น

สำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ มีอัตราค่าธรรมเนียม 505 บาท พร้อมหลักฐาน ได้แก่ สำเนาพาสปอร์ตหน้าที่มีรูปถ่าย (พร้อมฉบับจริง) บัตรประชาชนพร้อมสำเนา ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลหรือตลอดชีพ พร้อมสำเนา รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 2 รูป กรณีไม่สะดวกไปดำเนินการเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ โดยต้องมีเอกสารเพิ่มเติมคือ หนังสือมอบอำนาจ และสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ ใช้ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 20 นาที

ขนส่งทางบก เปิดจุดให้บริการออกใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ International Driving Permit แห่งใหม่ ภายในอาคาร 4 บริเวณชั้น 1 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร เพื่อให้บริการประชาชนได้สะดวกมากขึ้น 14 ก.พ. 2560 14:18 14 ก.พ. 2560 14:43 ไทยรัฐ


advertisement