วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยมีแรงงานนอกระบบสูง

อาชีพเกษตรกรรมงานหนักไร้หลักประกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทราบถึง ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ ว่า ปี 59 มีแรงงานทั้งหมด 38.3 ล้านคน มีแรงงานนอกระบบหรือผู้มีงานทำที่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการทำงานทั้งสิ้น 21.3 ล้านคน หรือ 55.6% ของแรงงานทั้งระบบ ลดลงจากปีก่อนหน้า 100,000 คน ภาคที่มีแรงงานนอกระบบมากที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7.5 ล้านคน ภาคกลาง 4.8 ล้านคน ภาคเหนือ 4.5 ล้านคน ภาคใต้ 3 ล้านคน และกรุงเทพฯ 1.5 ล้านคน

สำหรับแรงงานนอกระบบส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ที่ 13.2 ล้านคน หรือ 61.9% ส่วนที่เหลือเป็นมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา และภาคเกษตรกรรมเป็นภาคที่แรงงานนอกระบบมากที่สุด 54.8% และนอกภาคเกษตร 45.2% โดยค่าจ้างเฉลี่ยต่อเดือนยังต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 300 บาท คือ เฉลี่ย 6,591 บาทต่อเดือน ที่อยู่ในภาคการค้าและบริการ 7,546 บาทต่อเดือน ภาคการผลิต 7,228 บาทต่อเดือน และภาคเกษตรกรรมต่ำสุด 5,129 บาทต่อเดือน และแรงงานนอกระบบทั้ง 21.3 ล้านคน เป็นผู้ที่ประสบปัญหา 5.9 ล้านคน ส่วนใหญ่ประสบปัญหาค่าตอบแทนต่ำ งานหนัก และขาดความต่อเนื่องของงาน ที่ทำงานมี ฝุ่น ละออง ควัน กลิ่น แสงสว่างไม่เพียงพอ และมีความไม่ปลอดภัยในการทำงาน เช่น ได้รับสารเคมีเป็นพิษ เครื่องจักร เครื่องมืออันตราย เป็นต้น

ทั้งนี้จากปัญหาแรงงานนอกระบบดังกล่าว จึงมีข้อเสนอต่อ ครม.ว่า ต้องกำหนดนโยบายเพื่อความช่วยเหลือแรงงานนอกระบบดังกล่าวให้ได้รับความคุ้มครองหรือหลักประกันทางสังคม เช่น กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่ประกอบอาชีพอิสระและไม่มีสวัสดิการใดๆ เพื่อให้มีหลักประกันในอนาคต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทราบถึง ผลสำรวจแรงงานนอกระบบ ว่า ปี 59 มีแรงงานทั้งหมด 38.3 ล้านคน มีแรงงานนอกระบบหรือผู้มีงานทำที่ไม่ได้รับความคุ้มครองหรือไม่มีหลักประกัน 13 ก.พ. 2560 23:51 14 ก.พ. 2560 01:33 ไทยรัฐ