วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กอศ.คลอดเกณฑ์เทียบโอนความรู้คุมเข้มคุณภาพ

กอศ.คลอดเกณฑ์เทียบโอนความรู้คุมเข้มคุณภาพ

  • Share:

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า บอร์ด กอศ.ได้เห็นชอบประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา เพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์รายวิชา ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยมีแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ดังนี้ การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์สามารถดำเนินการได้ทุกรายวิชา โดยจำนวนหน่วยกิตที่ขอเทียบโอนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในระเบียบ ศธ.ว่าด้วยเรื่องการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนของหลักสูตรแต่ละระดับ การเทียบโอนเพื่อนับจำนวนหน่วยกิตสะสมต้องเป็นความสมัครใจของผู้เรียน โดยมีหลักฐานที่เชื่อถือมาแสดงต่อสถานศึกษาว่าเป็นผู้มีความรู้ มีประสบการณ์ตรงสอดคล้องกับสมรรถนะรายวิชาที่ขอเทียบโอน ให้คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบผลการตรวจสอบเพื่อรับรอง โดยหัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้อนุมัติผล ผู้เรียนที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ (ตก) สามารถขอเทียบโอนความรู้ใหม่ได้ในภาคเรียนต่อไป หรือลงทะเบียนใหม่ ทั้งนี้เชื่อว่าจะทำให้การจัดการเทียบโอนของอาชีวะมีมาตรฐานมากขึ้น.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้