วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ท้องถิ่นระดับสูงรุ่น 27

โดย ซี.12

หลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 27 เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม และกำลังจะจบลงในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ใช้เวลา 6 สัปดาห์ในการหล่อหลอมให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ทัศนคติ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้บริหารยุคใหม่ที่มีแนวคิดเชิงบูรณาการ พร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในบริบทใหม่ของโลก

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมมือทางวิชาการกับคณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ ในการจัดการฝึกอบรมข้าราชการระดับบริหารของท้องถิ่นทั้งปลัด อบต. ปลัดเทศบาล ฯลฯ

นาย ช โชคชัย คำแหง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร นายสมนึก ปิ่นถาวรรักษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น / ผู้อำนวยการส่วนบริหารการฝึกอบรม นายกิตติพงษ์ ชูประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโครงการ

ในโอกาสนี้ได้มีการเลือกคณะกรรมการนักศึกษา เพื่อดำเนินกิจกรรมของรุ่น ดังนี้

1.ว่าที่ร้อยตรีกันตภณ หมดมลทิน ปลัด อบต.ดงมะรุม จ.ลพบุรี ประธานรุ่น 2.จ่าเอกประดิษฐ์ พรมมา ปลัด อบต.บ้านโพธิ์ จ.หนองคาย รองประธาน 3.นายจารุกิตติ์ นวลมิ่งกิรติ ปลัด ทต.ถนนใหญ่ จ.ลพบุรี รองประธาน 4.พันจ่าเอกนิติธร เพชรกันหา ปลัด อบต.กุดยม จ.ชัยภูมิ รองประธาน 5.นางสาวจินตนา เจริญศักดิ์ขจร ปลัด อบต.ธัญญา จ.กาฬสินธุ์ ที่ปรึกษา 6.นายสมภพ แย้มสกุลณา ปลัด อบต.วัดแก้ว จ.ราชบุรี ที่ปรึกษา 7.นายมงคล เทศนา ทต.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ที่ปรึกษา 8.จ่าสิบเอกสุนาจ เอื้อมอุ่น ปลัด อบต.บ้านแดง จ.อุดรธานี ที่ปรึกษา 9.นายเสน่ห์ จักขุเรือง ปลัด อบต.นครเจดีย์ จ.ลำพูน ที่ปรึกษา 10.นายวันชัย สุวรรณพันธ์ ปลัด ทต.เมืองบัว จ.ร้อยเอ็ด ที่ปรึกษา 11.ดร.มณฑกานต์ ยุทธไกร ปลัด อบต.สวนจิก จ.ร้อยเอ็ด เลขานุการ 12.นายชูศักดิ์ คำล้น ปลัด อบต.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ เหรัญญิก 13.นางรจนา ทองทิพย์ ปลัด อบต.หนองหมี จ.ศรีสะเกษ ผู้ช่วยเหรัญญิก

14.นางสาวกนกลักษณ์ ป้องทอง ปลัด อบต.หนองแวง จ.มุกดาหาร หัวหน้ากลุ่มสวัสดิการ 15.ว่าที่ร้อยตรีภัคภณ ศิริมงคล ปลัด ทต.ครึ่ง จ. เชียงราย หัวหน้ากลุ่มศึกษาดูงาน 16.นายกิตติศักดิ์ คำวงศ์ปิน ปลัด อบต.กุมภวาปี จ.อุดรธานี หัวหน้ากลุ่มวิชาการ 17.นายชัยสิทธิ์ นาชัยเพชร ปลัด ทต.ดอนเขือง จ.สกลนคร ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มวิชาการ 18.นางสาวกชพร ภัทรปฐมธัช ปลัด อบต.ปุโละปุโย จ.ปัตตานี หัวหน้ากลุ่มสังคมและบันเทิง 19.นายพงษ์ศักดิ์ ศิริวงษ์อนันต์ ปลัด อบต.ยางตาล จ.นครสวรรค์ หัวหน้ากลุ่มกีฬา 20.นางรัชฎา บุญณสะ ปลัด ทต.คลองไผ่ จ.นครราชสีมา หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์

21.สิบตำรวจเอกสุขสันต์ สุขใจ ปลัด อบต.นาดี จ.เลย กรรมการตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานเหนือ) 22.นายประสิทธิ์ พินิจพล ปลัด ทต.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ กรรมการตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานใต้) 23.ว่าที่ร้อยโทวิรัช โพธิ์ทอง ปลัด อบต.ทรายมูล จ.นครนายก กรรมการตัวแทนภาคกลาง 24.นายธรรมรัตน์ เกษตรธรรม ปลัด อบต.ไผ่สิงห์ จ.นครสวรรค์ กรรมการตัวแทนภาคเหนือ 25.ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ธีระโสพิศ ปลัด ทต.ปากน้ำหลังสวน จ.ชุมพร กรรมการตัวแทนภาคใต้

การอบรมครั้งนี้มีทฤษฎี หลักการบริหาร กระบวนการคิดและหลักคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน ซึ่งนักบริหารท้องถิ่นทุกคนสามารถนำไปบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนในท้องถิ่นต่อไป.

“ซี.12”

13 ก.พ. 2560 12:09 13 ก.พ. 2560 12:09 ไทยรัฐ