วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กกต.ขานรับยุทธศาสตร์ฯปราบโกง ลั่นเจตจำนงบริหารงาน สุจริต-เที่ยงธรรม

กกต.ขานรับยุทธศาสตร์ฯปราบโกง ลั่นเจตจำนงบริหารงาน สุจริต-เที่ยงธรรม

  • Share:

กกต.ขานรับยุทธศาสตร์ชาติปราบปรามทุจริต ชูนโยบาย 6 ด้าน เน้น โปร่งใส ยึดหลักกฎหมาย ปลอดการทุจริต สร้างวัฒนธรรมองค์กร คุณธรรม การสื่อสารภายใน ยึดเป็นหลักในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.60 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รักษาการแทนเลขาธิการ กกต. กล่าวว่า สำนักงาน กกต.ได้ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560-2564 จึงได้ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานองค์กรด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน เพื่อแสดงความตั้งใจหรือคำมั่น ที่จะพัฒนาหน่วยงานให้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม โปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โดยสำนักงาน กกต.ได้กำหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กร 6 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านความโปร่งใส มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใส เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน และมุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เที่ยงธรรม รวดเร็ว

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า 2.ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและพนักงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในพันธกิจ ยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด 3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยประมวลจริยธรรม โดยยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ไม่รับสินบนและการใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวอีกว่า 4.ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานไม่ทนต่อการทุจริต อายและเกรงกลัวต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม 5.ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงาน รวมถึงการบริหารงานภายในหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และ 6.ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน ถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้านดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสด้วยความเคร่งครัดต่อไป

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้