วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทยถกเวทีนานาชาติ 'เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน' โชว์ผลงาน 'โมเดลเทศบาล'

ปิดฉากเวทีถกนานาชาติ ”เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ครั้งที่ 8 ไทยเป็นเจ้าภาพ ระดมผู้เชี่ยวชาญทั่วเอเซียตะวันออกและอาเซียน+8 แลกเปลี่ยนความรู้ โชว์ความสำเร็จ “โมเดลเทศบาลสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี...

พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ในนามรัฐบาลไทย ร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดการสัมมนาระดับสูงเอเชียตะวันออก เรื่องเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 8-10 ก.พ. 2560 ที่ผ่านมาที่จ.เชียงราย เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และผลักดันความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก และอาเซียน +8 (ออสเตรเลีย จีน อินเดีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ รัสเซีย เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา) รวมทั้งเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2030 ให้เกิดเป็นรูปธรรม 

ทั้งนี้มีการระดมผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์ด้านงานพัฒนาเมืองจากหน่วยงานภาครัฐด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคอาเซียน+8 มีผู้แทนจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมกว่า 200 คน มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในประเด็นต่างๆ อาทิ การบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง, การจัดการสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษเมือง, การจัดการข้อมูลเพื่อประเมินการพัฒนาเมืองสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งล้วนเป็นประเด็นสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของประเทศไทยได้เป็นอย่างดีในอนาคต

“ประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นวาระสำคัญที่สหประชาชาติต้องการให้ทั่วโลกร่วมกันผลักดันให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ขณะที่รัฐบาลไทยก็ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาตลอด โดยมีการบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีอย่างชัดเจน รวมทั้งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ก็ได้กำหนดเป้าหมายให้มีเมืองศูนย์กลางของจังหวัด 1 จังหวัด 1 เมืองน่าอยู่ และได้ผลักดันการขับเคลื่อนโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ในระดับพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง การประชุมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีของประเทศไทยที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำบทเรียนของชาติต่างๆ มาปรับใช้ในการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนของเราต่อไป” พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าว

สำหรับสาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ คือ การแปลงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goal; SDGs) ไปสู่การปฏิบัติจริงในระดับประเทศและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยตลอด 3 วันของการประชุมจะมีการอภิปราย เสวนา และนำเสนอกรณีศึกษาของประเทศต่างๆ ก่อนมาร่วมสรุปในวันสุดท้ายว่าในปีนี้มีโมเดลอะไรที่สำคัญเพื่อร่วมขับเคลื่อนในอนาคต ดังนั้นการประชุมครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนเวทีย่อยของอาเซียน ซึ่งผลที่ออกมาจะถูกนำไปผลักดันเข้าหารือในที่ประชุมใหญ่ของกลุ่มประเทศอาเซียน

ในส่วนของประเทศไทย ได้นำเสนอบทเรียนการทำงานเรื่องเทศบาลสิ่งแวดล้อมยั่งยืน เพื่อนำเสนอภาพรวมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วน ซึ่งเป็นประเด็นที่หลายประเทศยังไม่สามารถทำได้ หรือมองไม่เห็นเรื่องนี้แต่เราได้ดำเนินการจนประสบความสำเร็จ โดยจะให้เทศบาลที่ได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมยั่งยืนระดับประเทศ มานำเสนอภาพการทำงานตั้งแต่ระดับนโยบายจนถึงระดับท้องถิ่น ชุมชน และประชาชน ว่ามีกระบวนการทำงานที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกันอย่างไร ซึ่งถือเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นหนึ่งที่สามารถตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ในเรื่องเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของประเทศไทย ซึ่งจะนำไปสู่การผลักดันในระดับอาเซียน

นอกจากการจัดประชุม ยังจัดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย ซึ่งปีที่ผ่านมาได้รับรางวัลสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืนต้นแบบอันดับที่ 1 ของประเทศและในระดับอาเซีย อาทิ การศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศพื้นที่ชุมน้ำ และการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และแหล่งเรียนรู้ความมั่นคงทางอาหาร รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ (รูปแบบชุมชนจำลอง) และการศึกษาดูงานชุมชนปลอดขยะ หมู่ 11 บ้านศรีนคร เทศบาลตำบลโรงช้าง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ซึ่งทั้งหมดสามารถนำไปเป็นกรณีศึกษา เพื่อพัฒนาเป็นโมเดลการส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและอาเซียนได้ต่อไป.

ปิดฉากเวทีถกนานาชาติ ”เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ครั้งที่ 8 ไทยเป็นเจ้าภาพ ระดมผู้เชี่ยวชาญทั่วเอเซียตะวันออกและอาเซียน+8 แลกเปลี่ยนความรู้ โชว์ความสำเร็จ “โมเดลเทศบาลสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี... 12 ก.พ. 2560 23:14 12 ก.พ. 2560 23:22 ไทยรัฐ